Virumaa Koostöökogu strateegia AVASEMINAR

Virumaa Koostöökogu taotleb tegevuspiirkonna kohaliku arengu strateegia 2023-2027 ettevalmistamise toetust „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ meetme 19 „Toetus LEADERi kohalikule arengule“ allmeetme 19.1 „Kohaliku arengu strateegiate ettevalmistamine“ raames.  

Kavatseme taotleda toetust tegevuspiirkonna strateegia koostamiseks, milles panustatakse nii Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) kui Euroopa Sotsiaalfond+ eesmärkidesse. Tegevuspiirkonna elanikel on võimalus strateegia koostamise protsessis aktiivselt osaleda ja kaasa rääkida. Strateegia valmib perioodil aprill 2022 – märts 2023.

LEADER on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm, mille alus on kohalik lähenemine. See võimaldab paremini ära kasutada maapiirkonna sisemisi arenguvõimalusi ja vajadusi, julgustada ettevõtlikkust ning tulla välja uute ideedega. Leader-tüüpi lähenemist rakendab Eestis praegu 26 tegevusrühma.

Virumaa Koostöökogu on asutatud 2006. aastal ja viib ellu juba teise perioodi arengustrateegiat. Seega on meil kogemus ja kompetents olemas, et osaleda ka uuel programmperioodil. Leader-meetmest on piirkonna ettevõtjatele avanenud võimalusi anda oma ettevõtte arengule hoogu juurde, investeerides vajalikesse seadmetesse, luues uusi müügikanaleid jne. Ühtlasi avab see ukse omavahelisele koostööle. Vabaühendused on saanud edendada kultuurisündmusi, omavahelist koostööd. Need on vaid mõned näited, milleks Leader-toetust on kasutatud. Lisaks Leader-meetme toetuste taotlemise korraldamisele viib koostöökogu ellu mitmeid arendustegevusi ja projekte kas üksi või koostöös teiste organisatsioonide või tegevusrühmadega.

Uus strateegiaperiood toob mitu olulist muutust. Esiteks laieneb toetuse taotlejate ring ka väikelinnadele, mis seni olid n-ö valged laigud. Virumaa Koostöökogu puhul tähendab see Leader-meetme toetuste taotlemise võimaldamist üle terve Lüganuse valla, sh Kiviõli linn. Viru-Nigula ja Vinni vallad jätkavad samal viisil nagu eelmisel perioodil.  Teine, täiesti uus tahk, mis lisandub senisele põllumajandusfondi temaatikale, on võimalus panustada Euroopa Sotsiaalfond+ eesmärkidesse, milleks on pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine ja inimväärikuse tagamine ning sotsiaalse kaasatuse suurendamine. Sotsiaalfondi rakendamise võimaluste üksikasjad on veel Sotsiaalministeeriumi töölaual. Strateegia protsessi käigus selgub kas ja mil määral antud fondi kaasame Virumaa Koostöökogu piirkonnas.

Uue perioodi strateegia lähtub EL ühise põllumajanduspoliitika eesmärgist edendada tööhõivet, majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust ja maapiirkondade arengut, sealhulgas biomajandust ja säästvat metsamajandust. Loomulikult panustatakse uue perioodi Leader-põhimõttesse arendada maapiirkondades atraktiivset elu- ja ettevõtluskeskkonda ning aktiivseid ja ühtehoidvaid kohalikke kogukondi.

Lisaks lähtume Leaderi erieesmärkidest, milleks on:

1) ettevõtluse arendamine eelkõige uute tasuvate töökohtade või innovaatiliste lahenduste kaudu;

2) kohalike kogukondade, elanike ning noorte tulevikuliidrite võimestamine;

3) teenuste kättesaadavuse parandamine, sealhulgas kogukonnateenuse arendamise kaudu;

4) keskkonna- ja kliimasõbralikkust, sealhulgas bio- ja ringmajandust propageerivate lahenduste väljatöötamine ja rakendamine;

5) maaelu positiivse kuvandi säilitamine ja arukate külade edendamine.

Strateegia ettevalmistamise toetus võimaldab alustada uue strateegia loomist, kaasata selle ettevalmistamisse piirkonna elanikke, erinevaid huvigruppe, ettevõtteid, vabaühendusi ja omavalitsusi, et luua piirkonna vajadustele vastav tegevuskava. Sealjuures tasub alati unistada suuremalt, kui seni tundub.

Ootame kõiki huvigruppe (ettevõtjad, MTÜ/SA, omavalitused), inimesi osalema Virumaa Koostöökogu strateegiaseminaril 12.05.2022 Ulvi klubisse, Vinni valda.

Täpsem kellaaeg selgub lähiajal.

Virumaa Koostöökogu strateegiat aitab koostada Cumulus Consulting OÜ.

 

Lisaküsimused, info:

Kadri Kuusmik

MTÜ Virumaa Koostöökogu

tegevjuht

+372 5822 2877

kadri.kuusmik@viko.ee