Meetmed

Ettevõtlus

VIKO tegevuse kõige olulisem fookus on olnud ettevõtluse arengu toetamine. Ettevõtlus võimaldab luua uusi töökohti ning seeläbi hoida piirkonnas elu. VIKO piirkonnas on ka suuri tootmisettevõtteid, kuid enam kui 90% ettevõtetest on siiski mikroettevõtted. Just mikroettevõtete toetamine on VIKO eesmärk, kuna neil on eelduslikult väiksemast investeeringutoetusest kõige enam abi. Laiemalt on
eesmärgiks kõrgema lisandväärtusega mikroettevõtluse toetamine, mis aitab pidurdada väljarännet ning suurendada piirkonna atraktiivsust ka mujalt tulijatele. Erinevate äriliste teenuste vähesus piirkonnas on üks elukeskkonna kvaliteeti vähendavaid tegureid,
mistõttu toetakse ettevõtlusmeetme raames teenuste mitmekesisuse kasvatamist piirkonnas, sh nii kohalikule kui ka külastajale suunatult. Selle hulka kuuluvad ka turismiteenused, mille osas on toimunud positiivsed arengud, kuid mille potentsiaal pole kaugeltki ammendunud. Teenuste arendamise kõrval on fookusteks kaasaegse väiketootmise arendamine ning kohaliku ressursi
väärindamine. Ettevõtlusmeetmest toetatakse investeeringuid, mille tulemusena luuakse uus või parendatud toode või teenus ja/või uued töökohad. Uute töökohtade loomise kõrval on tähtis ka olemasolevate töökohtade säilitamine (nende lisandväärtuse tõstmine), seega ei välistata ka neid projekte, mis parandavad tegutseva ettevõtte toodet/teenust ning seeläbi kestlikkust, kuid ei loo otseselt uusi töökohti.

Meetme eesmärk: VIKO piirkonnas on arenenud mikroettevõtlus, turismindus ning kõrgema lisandväärtusega töökohad.

Tulemusnäitajad
TN1.1 Uute toodete ja teenuste arv
TN1.2 Parendatud toodete ja teenuste arv
TN1.3 Säilitatud töökohtade arv
TN1.4 Uute töökohtade arv

Fookused
Investeeringud ja nendega otseselt soetud tegevused:
Teenuste mitmekesisuse kasvatamine piirkonnas (nii
kohalikule kui ka külastajale, nii äriteenused kui turism)
Kaasaegse väiketootmise arendamine (sh digitaliseerimine, automatiseerimine, tehnoloogia uuendamine jne)
Kohaliku ressursi väärindamine ja kasutusele võtmine (sh kohalik toit jms)
Ettevõtete kestlikkuse tagamine (efektiivistamisele/kulude vähendamisel suunatud tegevused)

Mittetoetatavad tegevused, piirangud
• Projekteerimine
• Asendusinvesteeringud
• LEADER-määrusest tulenevad välistused

Toetuse saajad
• Mikroettevõtted
• Kolmanda sektori organisatsioonid
(MTÜ, SA), kes tegelevad ettevõtlusega

Nõuded toetuse saajale

Investeering peab olema tehtud VIKO piirkonnas

Võib esitada taotlusvoorus meetme kohta 1 taotluse

Koostöötegevuste, vihmavarjuprojektide ja välisõppereiside elluviijaks saab olla ainult Virumaa Koostöökogu MTÜ

Seadmete ja masinate soetamise projektid tuleb ellu viia 12 kuu jooksul alates rahastamisotsusest (PRIA otsusest)

Ehitustegevuste puhul esitab taotleja eel-või põhiprojekti koos seletuskirjaga.

Projekti esitamise ajaks on taotlejal olemas ehitusluba, ehitusteatis või KOV kiri (vabas vormis kirjavahetus), et nimetatud dokumente pole vaja. PS! Taotleja peab esitama tõesed andmed omavalitsusele hinnangu saamiseks, vajadusel lisama kirjavahetuse taotluse juurde.

DETAILNE EELARVE KM kohustlane (viko vorm, puudutab soetust, investeeringut)

DETAILNE EELARVE mitte KM kohustlane (viko vorm, puudutab soetust, investeeringut)

ÄRIPLAAN ja FINANTSPROGNOOS (viko vormid)

Toetussummad (EUR)
• Maksimaalne toetussumma 60 000 EUR
• Päikesepaneelide paigaldamist toetatakse kuni 15 000 euro ulatuses (tegutseva ettevõtte kulude vähendamiseks või oma tarbimise kompenseerimiseks)
• Põllumajandustehnika, maastiku- ja mootorsõidukeid, liikurmasinaid, veesõidukeid toetatakse kuni 10 000 euro ulatuses

Toetuse määr 50%

Väljundnäitajad VN1.1 Toetust saanud organisatsioonide arv

Kogukonnad ja elukeskkond

VIKO varasem praktika on kogukondade vaates olnud eelkõige suunatud nn pehmete tegevuste toetamisele. Piirkonna kodanikuühenduste arv on tasapisi kasvanud, kuid jätkuvalt on oluline nende võimekuse kasvatamine läbi teadlikkuse tõstmise, erinevate ühisprojektide jms. Endiselt on oluliseks ülesandeks on noorte kaasamine ning nende omaalgatuse ja praktiliste oskuste tõstmine. Uute fookustena on kogukondade vaates esile kerkinud turvalisuse ja toimepidevuse küsimused, samuti terviseedendus koos vaba aja veetmise võimalustega. Tegevuste kõrval on võrreldes varasemaga jõuliselt esile kerkinud ka vajadus elukeskkonna investeeringuteks. Piirkonna avaliku ruumi kvaliteet jätab kohati soovida (nt suuremates asulates), samuti on erinevad sihtrühma ühe olulise probleemina välja toonud vaba aja veetmise taristu vähesuse, mis on oluline elukeskkonna kvaliteedi tõstmiseks. Seetõttu on kogukondade ja elukeskkonna meetmest uuendusena võimalikud ka investeeringud terviseedendamise ja vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamiseks ning kogukondade turvalisuse ja toimepidevuse tõstmiseks. Meetmest toetatakse nii investeeringuid kui ka kogukondadele olulisi tegevusi (ühisprojekte). Taotlejateks saavad olla kolmanda sektori organisatsioonide kõrval ka KOVid.

Meetme eesmärk VIKO piirkonnas on arukad, võimekad ja tervislike eluviisidega kogukonnad, paranenud on elukeskkonna kvaliteet

Tulemusnäitajad
TN2.1 Projektidest kasu saanud elanike arv, sh noored
TN2.2 Projekti tegevustesse kaasatud elanike, sh noored
TN2.3 Uute avalikuks kasutuseks olevate objektide arv
TN2.4 Parendatud avalikuks kasutuseks olevate objektide arv

Fookused
Tegevused (ühisprojektid):
Kogukondade ja võrgustike toetamine ja võimestamine (koolitused, arendustegevused jms)
Noorte praktiline ja tulemuslik kaasamine (malevad, laagrid, noorte kaasamine tööjõuturule jne)
Eestvedajate tunnustamine ja motiveerimine
Terviseedendamise ja vaba aja võimaluste mitmekesistamisele suunatud tegevused
Kogukondade turvalisuse ja toimepidevuse tõstmisele suunatud tegevused
Piirkonna maine ja turundamisega seotud tegevused Investeeringud avalikuks kasutuseks suunatud objektidesse:
Terviseedendamise ja vaba aja võimaluste mitmekesistamisele suunatud investeeringud (vaba aja
taristu, spordirajatised, rekreatsioonivõimalused jms)
Kogukondade turvalisuse ja toimepidevuse tõstmisele suunatud investeeringud

Mittetoetatavad tegevused, piirangud
• Projekteerimine
• Asendusinvesteeringud
• Projektijuhtimine
• Vabatahtlik töö
• LEADER -määrusest tulenevad välistused

Toetuse saajad
• Kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜ, SA)
• Kohalikud omavalitsused
• Mikroettevõtted

Nõuded toetuse saajale

Taotlejad ja kasusaajad tegutsevad VIKO piirkonnas, investeering jääb VIKO piirkonda
Projektitaotleja võib esitada taotlusvoorus meetme kohta 1 taotluse
Koostöötegevuste, vihmavarjuprojektide ja välisõppereiside elluviijaks saab olla ainult Virumaa Koostöökogu MTÜ
Seadmete ja masinate soetamise projektid tuleb ellu viia 12 kuu jooksul alates rahastamisotsusest (PRIA otsusest)
Taotleja peab tagama (kinnituskiri) investeeringu hilisemate haldus-ja hoolduskulude katmise.
Ehitustegevuste puhul esitab taotleja eel-või põhiprojekti koos seletuskirjaga
Projekti esitamise ajaks on taotlejal olemas ehitusluba, ehitusteatis või KOV kiri (vabas vormis kirjavahetus), et nimetatud dokumente pole vaja. PS! Taotleja peab esitama tõesed andmed omavalitsusele hinnangu saamiseks, vajadusel lisama kirjavahetuse taotluse juurde.
DETAILNE EELARVE KM kohustlane (puudutab soetust, investeeringut)
DETAILNE EELARVE mitte KM kohustlane (puudutab soetust, investeeringut)

Toetussummad (EUR)
Ühisprojektid:
• Maksimaalne toetussumma 20 000 EUR

Investeeringuprojektid:
• Maksimaalne toetussumma 30 000 EUR

Toetuse määr
• Kolmanda sektori organisatsioonid kuni 80%
• KOVid kuni 60%
• Mikroettevõtted kuni 50%

Väljundnäitajad

VN2.1 Elluviidud ühisprojektide arv
VN2.2 Elluviidud investeeringuprojektide arv

Keskkond, energia ja uuendused

Nutikate energialahenduste meede oli VIKO strateegia 2015-2023 üks uuenduslikumaid algatusi. Aastaks 2023. on erinevate kriiside kontekstis energiavaldkond muutunud veelgi olulisemaks, samas on kiirelt arenenud ka teadmised ja tehnoloogia. Lihtsalt päikesepaneelide kasutamist enam nutikaks energialahenduseks pidada ei saa, tegu on juba tavapärase investeeringuga, mida tehakse nt kulude vähendamiseks ning mis on juba ka majanduslikult otstarbekas. Tegevuse laiem eesmärk on liikuda osalise energiasõltumatuse poole – tarbida võimalikult palju kohapeal toodetud energiat, seda ka nt kogukondlikus vormis.
Uute lahenduste ja koostöövormide kasutuselevõtmine (nt energiakogukonnad, vesiniku kasutamine jms) eeldavad aga teadlikkuse kasvatamist. Energia- ja keskkonnateemade kõrval on VIKO strateegias võrreldes varasemaks uueks fookuseks ka rohe- ja ringmajanduse arendamine, mis sarnaselt energiavaldkonnale eeldab esmalt teadlikkuse kasvatamist, mõistmaks valdkondade
arenguga kaasnevaid uusi võimalusi ja väljakutseid.

Tulenevalt eelnevast on VIKO strateegias eraldi ette nähtud meede „keskkond, energia ja uuendused“, mis on suunatud uuenduslike algatuste toetamiseks piirkonnas. Eraldi meetme loomine on põhjendatud, kuna nii ei konkureeri uuenduslikud (piloot)projektid nt ettevõtlusmeetme projektidega, vaid on eraldiseisva rahastusega. Enne meetme avamist taotlejatele on kavandatud läbi viia VIKO poolt ettevalmistav projekt („Energia- ja keskkonnateadlikkuse suurendamise programm“), mille eesmärk on tõsta teadlikkust piirkonnas, kaardistada võimalused ja uuenduslikud projektiideed ning määratleda eelnevast lähtuvalt täpsemalt vastava meetme kriteeriumid. Meetme fookuseid ning tingimusi täpsustatakse peale ettevalmistava projekti läbiviimist VIKO poolt

Meetme eesmärk
VIKO piirkonnas on laialt levinud keskkonda säästvate ja uuenduslike lahenduste kasutamine

Tulemusnäitajad
TN3.1 Tegevustesse kaasatud VIKO piirkonna organisatsioonide arv
TN3.2 Tegevustesse kaasatud VIKO piirkonna elanike arv, sh noored

Fookused
Teadlikkuse tõstmise tegevused ja investeeringud ning neid toetavad tegevused:
Meetme rakendamise eeltegevuse läbiviimine VIKO poolt („Energia- ja keskkonnateadlikkuse suurendamise programm“)
Nutikad ja koostöised energialahendused
Jäätmete taaskasutamine, ringmajandus jms
Uuenduslike keskkonnavaldkonna pilootprojektide elluviimine
Muud innovaatilised ettevõtlus- ja elukeskkonda arendavad lahendused

Mittetoetatavad tegevused, piirangud
• Projekteerimine
• Hoonete soojustamine
• Päikesepaneelide paigaldamine üksikobjektidele

Toetuse saajad
• VIKO
• Mikroettevõtted
• Kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜ, SA)
• KOVid

Nõuded toetuse saajale

Investeering/tegevus peab toimuma VIKO piirkonnas
Detailne eelarve (VIKO vormil)

Toetussummad (EUR) Maksimaalne toetussumma 20 000 EUR

Toetuse määr
• Mikroettevõtted ja KOVid kuni 60%
• Kolmanda sektori organisatsioonid kuni 90%
• VIKO kuni 100%

Väljundnäitajad VN3.1 Uuenduslike projektide arv

Koosloome

Tegemist on VIKO kui tegevusrühma meetmega vihmavarjuprojektide/ koostööprojektide/ühisprojektide elluviimiseks. Need projektid ei läbi hindamisprotsessi, vaid kuuluvad kinnitamisele üldkoosoleku poolt. Meetme raames on oluliseks nii piirkonna sisese koostöö edendamine (nt ettevõtjate, turismiosaliste jt võrgustamine, piirkonnasisesed kokkusaamised jms) kui ka koostöö teiste LEADER-tegevusrühmade ja partneritega nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Koostööprojektide valikul arvestatakse nii VIKO strateegiast tulenevaid fookuseid kui ka seniseid koostöökogemusi. Strateegia koostamise raames on eeldefineeritud kaks võimalikku nn vihmavarjuprojekti, mille sihtgruppideks on VIKO ettevõtjad, kogukonnad ja noored – energia- ja keskkonnateadlikkuse suurendamise programm (viiakse ellu meetme 3 raames) ja noorte omaalgatuse programm. Meetme raames on abikõlbulikuks taotlejaks ning projektide elluviijaks VIKO, vihmavarjuprojektide raames võivad toetust küsida kõigi sektorite esindajad. Võimalikud muud koostööteemad (sh väliskoostöö) on markeeritud ka strateegia punktis 3.3.

Meetme eesmärk VIKO on oma tegevusvaldkonnas piirkonna arengu eestvedaja

Tulemusnäitajad

TN4.1 Tegevustesse kaasatud piirkonna elanike arv, sh noored

Fookused
VIKO vihmavarjuprojektide elluviimine, sh:
• Noorte omaalgatuse programm
• Energia- ja keskkonnateadlikkuse
suurendamise programm
Koostööprojektide/ühisprojektide elluviimine, sh:
• koolitused, arendusseminarid jms
• õppereisid, kogemuste vahetamine jms
• piirkonna turundus, mainekujundus jms
• ekspertide kaasamine
• projektijuhtimine

Mittetoetatavad tegevused

Vabatahtliku töö arvestamine omafinantseeringuna

Toetuse saajad VIKO

Nõuded toetuse saajale
• Tegevus tuleb ellu viia VIKO tegevuspiirkonnas või peab see olema suunatud piirkonna hüvanguks
• Koostööprojektid ja ühisprojektid peab heaks kiitma tegevusrühma üldkoosolek

Toetussummad (EUR) Lähtuvalt LEADER-määrusest

Toetuse määr Lähtuvalt LEADER-määrusest

Väljundnäitajad
VN4.1 Koostööprojektide arv
VN4.2 Kaasatud Eesti-siseste organisatsioonide arv
VN4.3 Kaasatud rahvusvaheliste organisatsioonide arv

Sotsiaalne heaolu

Perioodil 2023-2030 rakendab VIKO Euroopa Sotsiaalfond+ vahendeid, mille on kaks laiemat eesmärki:
1 Pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine
2 Inimväärikuse tagamine ning sotsiaalse kaasatuse suurendamine.

Meedet rakendatakse nn vihmavarjuna, selle rakendajaks on VIKO. Meetme laiem eesmärk on piirkonna tuge vajavate sihtgruppide kaasamine ja nende toetamine (eakad, hoolduskoormusega inimesed, erivajadustega inimesed, toimetulekuraskustega inimesed jt), neile tegevusvõimaluste loomine pidades silmas VIKO piirkonna eripära (eakate ja puuetega inimeste suur osakaal, mitmekeelsus ning kogukondade vähene sidusus), aga ka valdkonnas töötavate inimeste arengu ja võrgustumise toetamine.

Meetme eesmärk
: VIKO toel on suurenenud piirkonna sotsiaalne heaolu ja kaasatus

Tulemusnäitajad
TN5.1 Tegevustesse kaasatud piirkonna KOVide arv
TN5.2 Sihtgruppidele suunatud tegevuste arv (sh koolitused, sündmused, tegevusvõimalused jms)

Eraldi rahastus ESF+ meetmest

Toetatavad tegevused ja tegevussuunad
• Valdkonna uuringute, analüüside jms läbiviimine – nt küsitlused, sihtgruppide vajaduste kaardistamiseks jms
• Valdkonna töötajate, spetsialistide, omaste hooldajate jt toetamine – koolitused, kogemuste vahetus, supervisioonid jms
• Sihtgrupile suunatud tegevusvõimaluste mitmekesistamine ja uute algatuste piloteerimine, sotsiaalse suhtlemise edendamine – vajaduspõhiste lahenduste piloteerimine, toimivate algatuste edasiarendamine jms
• Ennetustegevuste elluviimine, nt vaimse tervise teemal
• Kogukonna teadlikkuse tõstmine – koolitused, õppereisid, vabatahtlike võrgustike arendamine jms
• Ligipääsetavuse parandamine – tegevused, mis aitavad sihtgruppi paremini kaasata

Mittetoetatavad tegevused
• Investeeringud
• Palgakulud

Toetuse saajad VIKO (vihmavarjuprojekt), miniprojekte võivad esitada kõigi sektorite esindajad

Nõuded toetuse saajale Vastavalt meetme tingimustele/selguvad peagi

Toetussummad (EUR) Vastavalt meetme tingimustele/selguvad peagi

Toetuse määr kuni 100%

Väljundnäitajad

VN5.1 Elluviidud miniprojektide arv