Meetmed

Mikroettevõtluse, turismiteenuste ja-toodete arendamine

Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus: VIKO tegevuspiirkonna rahvaarv väheneb ja vananeb võrreldes Eesti keskmisega kiiresti, surve tööealisele elanikkonnale kasvab. Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv on nii Ida- kui Lääne-Virumaa ja Eesti keskmisega võrreldes madal. Brutokuupalga keskmine tase jääb Eesti omast maha. Teisalt iseloomustab tegevuspiirkonda tugev võrgustikutöö (nt Viru Toit) ning kohaliku ressursi (loodusressursid jm) mitmekesisus.

VIKO tegevuspiirkonna oluline potentsiaal peitub ka turismisektoris. VIKO piirkonnas on mitmeid huvipakkuvaid ning omanäolisi turismiobjekte ja aktiivse puhkuse veetmise võimalusi. Piirkonda iseloomustab ainulaadne suurtööstuslik pärand, mille võimaluste rakendamine avab kohalike turismiettevõtete jaoks mitmeid uusi võimalusi. Piirkonnas on käivitatud turismisektoris tegutsevate organisatsioonide koostöövõrgustik SüdameTee. Peamisteks väljakutseks on olemasoleva potentsiaali võimalikult tõhus rakendamine, uute ja mitmekesiste ning atraktiivsete teenuste ja toodete arendamine ning seeläbi turistide arvukuse ja külastuskestvuse pikendamine.

Eelnevast tulenevalt on tarvis senisest enam tähelepanu pöörata kestlike töökohtade loomisele ning mikroettevõtluse arendamisele, mis rakendab tulemuslikult kohalikku ressurssi. Samuti on vajalik panustada vastava taristu arendamisse.

Strateegia meetme eesmärk:

jätkusuutlike töökohtade arvu kasvatamine ja/või uuenduslike kohalikul ressursil põhinevate teenuste ja toodete arvu suurendamine; tõsta tegevuspiirkonna võimekust turistide teenindamiseks. Meede on suunatud piirkonna ettevõtluse arendamisele.

Toetatavad tegevused:

 • Investeeringud hoonetesse, taristusse, sisustusse ja seadmetesse
 • Seadmete ekspluateerimisega seotud koolitused
 • Investeeringut toetava tarkvara kasutusele võtmine
 • Investeeringud majutus- ja toitlustusasutuste ning muude turismitoodete ja -teenuste arendamisse
 • Investeeringud turismitaristu rajamisse/parendamisse (nt viidastamine)

Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. meetmes lubatud taotlejad ning dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel):

Toetuse saajad: Mikroettevõtted, kolmanda sektori organisatsioonid, kohalikud omavalitsused, VIKO

 • Investeering teostatakse VIKO piirkonnas
 • Taotlejal on kohustus üheksa kuu jooksul deklareerida 33% investeeringutest PRIA-le (kogu projekti maksumusest 33%). *Kui selgub, et investeeringute tegemist takistavad asjaolud on aktsepteeritavad siis võib taotleja selgituse esitada ning pikendada tegevuste elluviimist 3 kuud.
 • Taotleja võib esitada taotlusvooru kohta ühe taotluse (välja arvatud juhul, kui taotleja on VIKO)
 • Pärast projekti elluviimist esitada investeeringu või soetuse kohta Virumaa Koostöökogule fotomaterjal

Taotleja esitab vajalikud dokumendid

 1. Projektitoetuse taotluse avaldus (e-pria süsteemis)
 2. Äriplaan ja finantsprognoosid (VIKO vormid)
 3. Ehitustegevuse eelarve (PRIA vormil),
 4. Eelprojekt või põhiprojekt koos seletuskirjaga
 5. Ehitusluba või ehitusteatis või KOV kiri, et antud dokumente ei vajata (taotleja peab KOV-ile esitama samad andmed, mis tegevusgrupile ning seda taasesitatavas vormis).
 6. Seadmete soetamisel tuleb esitada detailne eelarvevorm koos soetuse tehniliste andmetega (viko vorm)
 7. Lisaks loetletule, esitab taotleja kehtivas LEADER määruses nõutud dokumendid
 8. Kasutusloa saamise ajaks peab maa sihtotstarve vastama investeeringule.

Toetuse maksimaalne suurus ja määr: 50 000 €, kuni 60%, VIKO kuni 90%

Sihtvaldkond, kuhu strateegia meede panustab: 1A, 3A, 6A, 6B

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid ja määruse artiklid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab:

Prioriteedid 1, 3 ja 6, artiklid 17, 19, 20, 35 Antud meede vastab selgelt EAFRD prioriteedile nr 6: sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu edendamine. MAKi 2014-2020 eesmärgiks on antud valdkonnas, et maamajandus ja maapiirkonna elukeskkond on mitmekesised, pakuvad alternatiivseid tööhõivevõimalusi põllumajandusest vabanevale tööjõule ning tuginevad kohalikul ressursil ja potentsiaalil põhinevatele lahendustele. EAFRD prioriteedile nr 3: toiduahela korraldamise, sealhulgas põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise, loomade heaolu ja riskijuhtimise edendamine põllumajanduses. EAFRD prioriteedile nr 1: teadmussiirde ja innovatsiooni parandamine põllumajanduses, metsanduses ning maapiirkondades.

Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed:

Tulemusmõõdikud ja soovitud sihttasemed: toetusmeetme mõjul loodud töökohtade arv (vähemalt kolm aastat püsiv töökoht). Sihttase: 20 uut töökohta. Uute/parendatud teenuste ja toodete arv. Sihttase: 25 uut/parendatud teenust/toodet. Väljundmõõdikud ja soovitud sihttasemed: parendatud/rajatud objektide arv. Sihttase: parendatud/loodud 25 objekti. Turistidele suunatud uute/parendatud toodete ja teenuste arv piirkonnas. Sihttase: 20 uut/parendatud teenust/toodet.

Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid:

Taotluste hindamise aluseks on hindamiskriteeriumid, mis on olemuslikult kaheks jaotatud: 1. projekti sisuga seotud hindamiskriteeriumid (osakaal kokku 70%), sh: 1.1. vastavus VIKO strateegiale (15%); 1.2. mõju VIKO meetme eesmärgile ja indikaatorite täitmisele (25%); 1.3. koostöö ja innovaatilisus (15%); 1.4. projekti jätkusuutlikkus (15%). 2. projekti vormi ja taustaga seotud hindamiskriteeriumid (osakaal kokku 30%), sh: 2.1. projekti tegevuskava ja eelarve selgus (15%); 2.2. taotleja kogemus/pädevus ja jätkusuutlikkus (15%). [1] Täpsemalt kirjeldatakse skaalasid hindamisjuhendis. [2] Kriteeriumi puhul kehtestatakse lävend. Juhul, kui projekt saab kriteeriumi lõikes keskmiseks hindeks vähem kui 2,5, ei kuulu projekt automaatselt rahastamisele.

****

Развитие малого предпринимательства (Мера 1)

Краткое описание необходимости применения стратегической меры: население региона деятельности VIKO уменьшается и быстро стареет по сравнению со средним показателем по Эстонии, нагрузка на население трудоспособного возраста возрастает. Число экономически активных предприятий как в Ида-Вирумаа, так и в Ляэне-Вирумаа по сравнению со средним по Эстонии низкое (15 предприятий на 1000 жителей). Средний уровень зарплаты брутто остается ниже средней по Эстонии. С другой стороны, регион деятельности характеризует сильная сетевая работа (например, Viru Toit, Virumaa Süda) и разнообразие местных ресурсов (природные ресурсы и т. д.). Исходя из этого, больше внимания необходимо уделять созданию устойчивых рабочих мест и развитию микропредпринимательства, которое эффективно применяет местные ресурсы. Также необходимо делать ставку на развитие соответствующей инфраструктуры.

Цель стратегической меры: Основная цель применения меры заключается в увеличении числа устойчивых рабочих мест и/или увеличении количества инновационных услуг и продуктов, основанных на местных ресурсах. Мера направлена на действующие в регионе микропредприятия. Мера соответствует приоритетам развития сельской жизни под номерами 1, 3 и 6.

Поддерживаемые виды деятельности: Инвестиции в здания, инфраструктуру, мебель и оборудование. Курсы, связанные с эксплуатацией оборудования. Инвестиции во внедрение поддерживающего программного обеспечения. Инвестиции в осуществление поддерживающей маркетинговой деятельности.

Требования местной активной группы к ходатайствующему о пособии на проект и получателю пособия на проект (в том числе: кто может ходатайствовать о пособии в рамках меры и документы, которые должны быть представлены ходатаем для получения пособия на проект):

Получатели пособия: МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ.

Инвестиции осуществляются в регионе НКО Virumaa Koostöökogu (VIKO).

Ходатаи и получатели прибыли работают в регионе VIKO.

Ходатай может подать одну заявку в течение одного тура ходатайствования (за исключением VIKO). В случае проектов по передаче знаний (тренинг для предпринимателей) преподаватель должен обладать соответствующей компетенцией для проведения тематического тренинга. Соответствующую компетенцию оценивает рабочая группа по оцениванию. Производство местных продуктов питания должно соответствовать требованиям ветеринарного департамента. Ходатай обязан в течение девяти месяцев декларировать в PRIA 33% инвестиций (33% от общей стоимости проекта). *Если выясняется, что обстоятельства, препятствующие инвестициям, являются приемлемыми, ходатай может предоставить объяснение и продлить выполнение мероприятий на 3 месяца.

Ходатай представляет необходимые документы

 1. Заявление о получении пособия на проект (форма PRIA).
 2. Бизнес-план с финансовыми прогнозами (форма VIKO).
 3. Бюджет строительных работ (e-pria).
 4. Предварительный проект или основной проект с пояснительной запиской.
 5. Разрешение на строительство, или извещение о строительстве, или письмо местного самоуправления о том, что данная деятельность не требует разрешения на строительство или извещения о строительстве.
 6. Покупка оборудования должна сопровождаться подробной бюджетной формой с техническими данными приобретения (форма VIKO).
 7. План действий для совместных проектов (2-4 года) – предпочтение отдается мероприятиям, охватывающим весь регион (e-pria), между партнерами должно быть заключено Соглашение о намерениях.
 8. В дополнение к перечисленному ходатай представляет документы, требуемые действующим постановлением LEADER.
 9. К моменту выдачи разрешения на эксплуатацию целевое назначение земли должно соответствовать назначению инвестиций.

Максимальная сумма и ставка пособия: 50 000 евро, до 60%

Весь процесс ходатайствования проходит на эстонском языке.

Неприемлемые расходы: Развитие туристических услуг и инфраструктуры (см. мероприятия, поддерживающие меру 2) ❖ Подготовительные действия к инвестициям (покупка недвижимости, проектирование и т. д.) ❖ Покупка автотранспортных средств, за исключением случаев, когда они строго необходимы для оказания услуги ❖ Покупка сельскохозяйственной техники, кроме мелкой сельскохозяйственной техники (до 5000 евро) для производства местных продуктов питания ❖Общеобразовательное обучение ❖ Затраты на управление проектом и постоянные и административные расходы ❖ Добровольная работа ❖ Другие неприемлемые действия и расходы, вытекающие из постановления LEADER

Целевая область, которой способствует стратегическая мера: 1A, 3A, 6A, 6B

Приоритеты и статьи, упомянутые в статье 5 постановления (ЕС) № 1305/2013 Европейского парламента и Совета, достижению целей которых наиболее содействует применение стратегической меры: Приоритеты 1, 3 и 6, статьи 17, 19, 20, 35 Данная мера явно соответствует приоритету 6 EAFRD: содействие социальной вовлеченности, сокращению бедности и экономическому развитию в сельских регионах. Целью MAK 2014-2020 в данной области является разнообразие сельской экономики и жизненной среды сельского региона, предложение альтернативных возможностей трудоустройства для рабочей силы, высвобождающейся из сельскохозяйственного труда, и опора на решения, основанные на местных ресурсах и потенциале. Приоритет 3 EAFRD: развитие организации продовольственной цепи, включая переработку и продажу сельскохозяйственной продукции, благополучия животных и управления рисками. Приоритет 1 EAFRD: улучшение передачи знаний и инноваций в сельском и лесном хозяйстве и в сельских регионах.

Индикаторы стратегической меры и целевые уровни: Показатели эффективности и желаемые целевые уровни: количество рабочих мест, созданных при воздействии меры поддержки (рабочее место, сохраняющееся не менее трех лет). Целевой уровень: 10 новых рабочих мест. Количество новых/улучшенных услуг и продуктов. Целевой уровень: 20 новых/улучшенных услуг/продуктов. Показатели выхода и желаемые целевые уровни: количество улучшенных/построенных объектов. Целевой уровень: улучшены/созданы 20 объектов.

Критерии оценивания ходатайств о пособии на проект: Ходатайство оценивается по критериям, которые по существу делятся на две категории: 1. критерии оценивания, связанные с содержанием проекта (доля в целом 70%), в том числе: 1.1. соответствие стратегии VIKO (15%); 1.2. влияние на цель меры VIKO и на выполнение показателей (25%); 1.3. сотрудничество и инновативность (15%); 1.4. устойчивость проекта (15%). 2. критерии оценивания, связанные с формой и фоном проекта (доля в целом 30%), в том числе: 2.1. ясность плана действий и бюджета проекта (15%); 2.2. опыт/компетентность ходатая и устойчивое развитие (15%). [1] Более конкретно шкалы описаны в руководстве по оцениванию. [2] В случае критерия устанавливается проходной балл. Если проект получает среднюю оценку по критерию менее 2,5, то он автоматически не подлежит финансированию.

COVID - meede

Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus:

2021. ja 2022. aastal rakendab kohalik tegevusgrupp strateegia meedet, mis on suunatud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse kriisi mõjuga tegelemiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58a lõike 1 alusel.

Kuna COVID-19 puhang on avaldanud ka põllumajandusele ja maaelu arengule olulist negatiivset mõju, kehtestati taasterahastu määruse 3 artikli 1 lõike 2 punkti g kohaselt võimalus rahastada taasterahastu kaudu antava toetusega meetmeid COVID-19 kriisi negatiivsete majanduslike tagajärgedega toimetulemiseks ning eraldatakse nimetatud kriisi taaspuhkemise ärahoidmiseks vahetult vajalikke rahalisi vahendeid muuhulgas meetmetele, mille abil leevendada COVID-19 kriisi mõju põllumajandusele ja maaelu arengule. Sellepärast täiendati Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika üleminekumäärusega ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust(EL) nr1305/20134 artikliga 58a. Nimetatud artikli lõike 1 kohaselt rakendatakse taasterahastu määruse artikli 1 lõike 2 punkti g kooskõlas selliste meetmetega, mis on EAFRD raames rahastamiskõlblikud ja mis on suunatud COVID-19 kriisi mõjuga tegelemisele. Vastav täiendus tehti ka arengukavas, kus on ettenähtud taastekava vahendite rakendamine LEADER-lähenemise kaudu. Seetõttu on vajalik kehtestada kohalikele tegevusgruppidele määruses uus kohustus, et nad peavad 2021. või 2022. aastal rakendama strateegia meedet, mis on suunatud COVID-19 kriisi mõjuga tegelemiseks. Nimetatud meetme eesmärk on kohalikul tasandil toetada COVID-19 põhjustatud kriisi leevendamist. Seejuures on piirkondlikult võimalik toetada just neid valdkondi ja tegevusi, mis on konkreetses piirkonnas saanud enim kriisist kannatada või milles on kriisist tingituna vaja teha lisainvesteeringuid ümberõppeks, kohalike tingimuste parendamiseks või muuks selliseks tegevuseks.

VIKO tegevuspiirkonna oluline potentsiaal peitub turismisektoris ja mikroettevõtluses. Mikroettevõtlus on lõppeval programmperioodil eriti hästi hoogustunud. Huvi erinevate investeeringute ja renoveerimiste osas tuli just mikroettevõtetelt. Peale COVID-19 kriisi turismiettevõtjate taotlemise aktiivsus kahjuks langes ning samuti esines  projektide katkestamisi. COVID-19 kriisi tagajärjel said väga mitmed piirkonna turismiettevõtjad kannatada: kes olid suletud, kelle tootmine seiskus kas töötajate haiguse või tarnijate probeleemide tõttu. Paljud ei kvalifitseerunud ka riiklikele toetustele. Hetkel on oluline kohaneda uue olukorraga ning võimalusel leida uusi väljundid, mis toetavad ettevõtjaid kriisist väljumisel.

Eelnevast tulenevalt on tarvis senisest enam tähelepanu pöörata ettevõtjate kohanemisvõimele, töökohtade säilitamisele, uute teenuste ja toodete loomisele, mis võimaldavad pandeemia jätkumise ajal töö jätkumist. Panustada on vaja ettevõtjate IT-lahenduste ja võimekuse suurendamisesse, et rakendada tulemuslikult kohalikku ressurssi.

Strateegia meetme eesmärk:

kohalikul tasandil toetada COVID-19 põhjustatud kriisi leevendamist. Meede on suunatud piirkonna ettevõtluse arendamisele ning tegutsevatele mikroettevõtetele ja nende kohanemisele uutes oludes.

Toetatavad tegevused:

 • Teadmussiirde projektid (ettevõtjate koolitus)
 • IT-lahendused
 • Terviseedendusega seotud investeeringud
 • Kohandumiseks vajalikud soetused ja investeeringud

Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. meetmes lubatud taotlejad ning dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel):

Toetuse saajad: mikroettevõtted, kolmanda sektori organisatsioonid, kes tegelevad ettevõtlusega

 • Investeering teostatakse VIKO piirkonnas
 • Taotleja peab olema tegutsenud taotlemise hetkel vähemalt 3 aastat
 • Viimasel kolmel aastal kokku (taotlemise hetkel) oli taotleja käive vähemalt 5000 €.
 • Taotleja esitab kirjaliku põhjenduse (viko vorm), kuidas on tema ettevõte või MTÜ saanud kriisis kannatada või kuidas plaanib kohaneda olukorraga. Millist probleemi lahendab? Kuidas investeering teda aitab?
 • Teadmussiirde (ettevõtjate koolitus) projektide puhul peab koolitaja omama asjakohast pädevust teemakohase koolituse läbiviimiseks. Asjakohast pädevust hindab hindamise töögrupp.
 • Pärast projekti elluviimist esitada investeeringu või soetuse kohta Virumaa Koostöökogule fotomaterjal

Taotleja esitab vajalikud dokumendid

 1. Projektitoetuse taotluse avaldus (eeltäidetudvorm-e-prias);
 2. Ehitustegevuse eelarve (PRIA vorm),
 3. Eelprojekt või põhiprojekt koos seletuskirjaga
 4. Ehitusluba või ehitusteatis või KOV kiri et antud dokumente ei vajata (taotleja peab KOVile esitama samad andmed, mis tegevusgrupile ning seda taasesitatvas vormis)
 5. Seadmete soetamisel tuleb esitada detailne eelarvevorm koos soetuse tehniliste andmetega (viko vorm)
 6. Taotleja esitab kirjaliku põhjenduse (viko vorm).
 7. Kasutusloa saamise ajaks peab maa sihtotstarve vastama investeeringu sihtotstarbele.
 8. Lisaks loetletule, esitab taotleja kehtivas LEADER määruses nõutud dokumendid .

Toetuse maksimaalne suurus ja määr: 5000 €, kuni 60%

Sihtvaldkond, kuhu strateegia meede panustab: 6A, 3A

vastavad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1305/2013 artiklitele nr 17 (Investeeringud materiaalsesse varasse), nr 19 (Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng), nr 20 (Põhiteenused ja külauuendus maapiirkondades).

Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed: Tulemusmõõdikud ja soovitud sihttasemed: Uute/parendatud/kohandatud teenuste ja toodete arv. Sihttase: 10 uut/parendatud kohandatud teenust/toodet

Väljundmõõdikud ja soovitud sihttasemed: Uute/parendatud/kohandatud teenuste ja toodete arv. Sihttase: 10 uut/parendatud kohandatud teenust/toodet.

Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid:

Taotluste hindamise aluseks on hindamiskriteeriumid, mis on olemuslikult kaheks jaotatud: 1. projekti sisuga seotud hindamiskriteeriumid (osakaal kokku 70%), sh: 1.1. vastavus VIKO strateegiale (15%); 1.2. mõju VIKO meetme eesmärgile ja indikaatorite täitmisele (25%); 1.3. koostöö ja innovaatilisus (15%); 1.4. projekti jätkusuutlikkus (15%). 2. projekti vormi ja taustaga seotud hindamiskriteeriumid (osakaal kokku 30%), sh: 2.1. projekti tegevuskava ja eelarve selgus (15%); 2.2. taotleja kogemus/pädevus ja jätkusuutlikkus (15%). [1] Täpsemalt kirjeldatakse skaalasid hindamisjuhendis. [2] Kriteeriumi puhul kehtestatakse lävend. Juhul, kui projekt saab kriteeriumi lõikes keskmiseks hindeks vähem kui 2,5, ei kuulu projekt automaatselt rahastamisele.

*****

 

Критерии оценивания ходатайств о пособии на проект:

Ходатайство оценивается по критериям, которые по существу делятся на две категории: 1. критерии оценивания, связанные с содержанием проекта (доля в целом 70%), в том числе: 1.1. соответствие стратегии VIKO (15%); 1.2. влияние на цель меры VIKO и на выполнение показателей (25%); 1.3. сотрудничество и инновативность (15%); 1.4. устойчивость проекта (15%). 2. критерии оценивания, связанные с формой и фоном проекта (доля в целом 30%), в том числе: 2.1. ясность плана действий и бюджета проекта (15%); 2.2. опыт/компетентность ходатая и устойчивое развитие (15%). [1] Более конкретно шкалы описаны в руководстве по оцениванию. [2] В случае критерия устанавливается проходной балл. Если проект получает среднюю оценку по критерию менее 2,5, то он автоматически не подлежит финансированию.

Nutikate energialahenduste kasutusele võtmine

Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus:

Energiasääst on kogu maailmas muutunud üha aktuaalsemaks. Energiahindade tõus, samuti energiajulgeolek on tinginud järjest suureneva taastuvenergia lahenduste kasutusele võtmise. Lahenduste alla kuuluvad ka mitmesugused kontrollerid ja seadmed, mis aitavad energiatarbimist optimeerida. Hoolimata tehnoloogia arenemisest on aga lahendused siiski konventsionaalsetega võrreldes veel suhteliselt kallid. Samuti on elanikkonna teadlikkus nutikatest energialahendustest veel küllaltki madal.

Strateegia meetme eesmärk:

Meetme rakendamise peamiseks eesmärgiks on toetada nutikate energialahenduste laiemat kasutusele võtmist piirkonnas. Meetme raames toetatakse ka ühisprojektide elluviimist. Meede vastab maaelu arengut käsitlevatele prioriteetidele 5 ja 6.

Toetatavad tegevused:

Investeeringud taastuvenergia tootmiseks vajalike seadmete soetamiseks ja paigalduseks. Investeeringud muude keskkonnasäästlike lahenduste kasutusele võtmiseks, va hoonete soojustamine. Investeeringu objektiga seotud koolitused. Energiaaudit. Tasuvusanalüüs toetatava tegevuse kohta.

Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. meetmes lubatud taotlejad ning dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel):

Toetuse saajad: mikroettevõtted, kolmanda sektori organisatsioonid, kohalikud omavalitsused, VIKO.

 • Hoonetele (millel on nõutav energiamärgis vastavalt määrusele „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele1“), kuhu seade paigaldatakse on väljastatud energiamärgis*.
 • Muude lahenduste puhul, energiaaudit** (kui seda on võimalik antud seadmele koostada) või projekt toetatava tegevuse kohta (tootmisprotsessid või muud lahendused).
 • Kui taotlus nõuab seadusest tulenevalt projekteerimist siis on taotlusele lisatud projekt.
 • Taotluses on välja toodud soetatava seadme kasulik eluiga, mis ületab tasuvusaja vähemalt 1,5 kordselt.
 • Ehitusluba või ehitusteatis või KOV kiri, et antud dokumente ei vajata (taotleja peab KOVile esitama samad
  andmed, mis tegevusgrupile ning seda taasesitatvas vormis).
 • Projektid viiakse ellu VIKO piirkonnas.
 • Taotleja võib esitada taotlusvooru kohta ühe taotluse.
 • Kõik nõutud dokumendid tuleb koostada vastavalt kehtivale seadusandlusele ning vastava valdkonna eksperdi (omab vastavat regisreeringut) poolt.
 • *Energiamärgis – Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele
 • **Energiaaudit – Energiaauditi miinimumnõuded
 • MTÜ/SA eelmise majandusaasta tegelik tulude jaotus ning käesoleva aasta prognoos, millest nähtub avaliku sektori toetuste osakaal.
 • MTÜ/SA liikmete nimekiri (v.a. usulised ühendused) taotluse esitamise eelmise kuu 1. kuupäeva seisuga.
 • Taotlejal on kohustus üheksa kuu jooksul deklareerida 33% investeeringutest PRIA-le (kogu projekti maksumusest 33%). *Kui selgub, et investeeringute tegemist takistavad asjaolud on aktsepteeritavad siis võib taotleja selgituse esitada ning pikendada tegevuste elluviimist 3 kuud.
 • Pärast projekti elluviimist esitada investeeringu või soetuse kohta Virumaa Koostöökogule fotomaterjal
 • Lisaks loetletule, esitab taotleja kehtivas LEADER määruses nõutud dokumendid.

Toetuse maksimaalne suurus ja määr: 15 000 €, kuni 60%

Sihtvaldkond, kuhu strateegia meede panustab: 5B, 6B
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid ja määruse artiklid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab:

Prioriteedid 5 ja 6, artiklid 14, 17, 20, 35 Antud meede vastab selgelt EAFRD prioriteedile nr 6: sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu edendamine. Meede vastab prioriteedile nr 5: ressursitõhususe edendamine ning vähese CO2- heitega ja kliimamuutuste suhtes vastupidavale majandusele ülemineku toetamine põllumajanduses ning toiduainete-ja metsandussektoris.

Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed: Tulemusmõõdikud ja soovitud sihttasemed: Investeeringu mõjul saavutatud energiasääst. Sihttase: energiasääst aastas 10 000 kW. Omatarbeks toodetud ja tarbitud taastuvenergia hulk. Sihttase 200 000 KW. Väljundmõõdik ja soovitud sihttase: Nutikaid energialahendusi kasutavate objektide arv. Sihttase: 10 objekti.

Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid:

Taotluste hindamise aluseks on hindamiskriteeriumid, mis on olemuslikult kaheks jaotatud: 1. projekti sisuga seotud hindamiskriteeriumid (osakaal kokku 70%), sh:1.1. vastavus VIKO strateegiale (15%); 1.2. mõju VIKO meetme eesmärgile ja indikaatorite täitmisele (25%); 1.3. koostöö ja innovaatilisus (15%); 1.4. projekti jätkusuutlikkus (15%). 2. projekti vormi ja taustaga seotud hindamiskriteeriumid (osakaal kokku 30%), sh: 2.1. projekti tegevuskava ja eelarve selgus (15%); 2.2. taotleja kogemus/pädevus ja jätkusuutlikkus (15%). [1] Täpsemalt kirjeldatakse skaalasid hindamisjuhendis. [2] Kriteeriumi puhul kehtestatakse lävend. Juhul, kui projekt saab kriteeriumi lõikes keskmiseks hindeks vähem kui 2,5, ei kuulu projekt automaatselt rahastamisele.

*****

Внедрение энергетических смарт-решений (Мера 3)

Краткое описание необходимости применения стратегической меры: Энергосбережение во всем мире становится все более актуальным. Рост цен на энергию, а также энергетическая безопасность привели к увеличению использования решений в области возобновляемой энергии. Решения включают также различные контроллеры и устройства, которые помогают оптимизировать потребление энергии. Однако несмотря на развитие технологии, эти решения, по сравнению с общепринятыми, все еще относительно дороги. Осведомленность населения об энергетических смарт-решениях также довольно низкая.

Цель стратегической меры: Основной целью применения меры является поддержка более широкого внедрения в регионе энергетических смарт-решений. В рамках меры поддерживается также реализация совместных проектов. Мера соответствует приоритетам развития сельской жизни под номерами 5 и 6.

Поддерживаемые виды деятельности: Инвестиции в покупку и установку оборудования, необходимого для производства возобновляемой энергии. Инвестиции для развертывания других экологически чистых решений, кроме утепления зданий. Обучение, связанное с объектом инвестирования. Энергетический аудит. Анализ рентабельности поддерживаемых мероприятий. Требования местной активной группы к ходатайствующему о пособии на проект и получателю пособия на проект (в том числе: кто может ходатайствовать о пособии в рамках меры и документы, которые должны быть представлены ходатаем для получения пособия на проект):

Получатели пособия: микропредприятия, организации третьего сектора, местные самоуправления, VIKO.

 • Зданиям (которые имеют энергетическую маркировку в соответствии с требованиями постановления „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele1“), где устанавливается устройство, выдана энергетическая маркировка*.
 • Для других решений – энергетический аудит ** (если он может быть составлен для данного устройства) или проект поддерживающей деятельности (производственные процессы или другие решения).
 • Если ходатайство требует проектирования исходя из закона, то проект должен быть приложен к ходатайству.
 • Анализ рентабельности ***
 • В ходатайстве указан срок службы приобретаемого оборудования, который превышает срок окупаемости по крайней мере в 1,5 раза.
 • Разрешение на строительство, если это требуется по закону, или уведомление местного самоуправления о том, что разрешение на строительство не требуется.
 • Проекты будут реализованы в регионе VIKO.
 • Ходатай может подать одну заявку в течение одного тура ходатайствования.
 • Все необходимые документы должны быть составлены в соответствии с действующим законодательством экспертом в данной области (имеющим соответствующую регистрацию).
 • *Энергетическая маркировка – Требования к форме и порядку выдачи энергетической маркировки https://www.riigiteataja.ee/akt/106052015002?leiaKehtiv
 • **Энергетический аудит – Минимальные требования к проведению энергетического аудита https://www.riigiteataja.ee/akt/123122016003
 • ***Анализ рентабельности – Расчетный анализ расходов-доходов, который показывает, превышает ли ожидаемый доход от проекта ожидаемые затраты и в какой степени. Анализ рентабельности может быть отдельным документом или содержаться в другом представляемом документе.
 • Фактическое распределение доходов НКО/ЦУ за предыдущий хозяйственный год и прогноз на текущий год, показывающий долю пособий публичного сектора.
 • Список членов НКО/ЦУ (исключая религиозные объединения) по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего подаче ходатайства.
 • Ходатай обязан в течение девяти месяцев декларировать в PRIA 33% инвестиций (33% от общей стоимости проекта). *Если выясняется, что обстоятельства, препятствующие инвестициям, являются приемлемыми, ходатай может предоставить объяснение и продлить выполнение мероприятий на 3 месяца.
 • В дополнение к перечисленному ходатай представляет документы, требуемые действующим постановлением LEADER.

Максимальная сумма и ставка пособия: 25 000 евро, до 60%

Весь процесс ходатайствования проходит на эстонском языке.

Неприемлемые расходы: Сетевые передатчики мощностью более 15 кВт или превышающие количество энергии, потребляемой в производственном процессе или в зданиях, в год более чем на 10% ❖ Утепление зданий ❖ Подготовительные работы (проектирование, исследования и т. д.) ❖ Расходы на управление проектом, фиксированные и административные расходы ❖ Добровольная работа ❖ Другие неприемлемые действия и расходы, вытекающие из постановления LEADER.

Целевая область, которой способствует стратегическая мера: 5B, 6B

Приоритеты и статьи, упомянутые в статье 5 постановления (ЕС) № 1305/2013 Европейского парламента и Совета, достижению целей которых наиболее содействует применение стратегической меры:

Приоритеты 5 и 6, статьи 14, 17, 20, 35 Данная мера явно соответствует приоритету 6 EAFRD: содействие социальной вовлеченности, сокращению бедности и экономическому развитию в сельских регионах. Мера соответствует приоритету 5: содействие эффективности использования ресурсов и поддержка перехода к экономике с малыми выбросами углекислого газа и устойчивостью к климатическим изменениям в сельском хозяйстве, а также в секторе продовольствия и лесного хозяйства. Индикаторы стратегической меры и целевые уровни: Показатели эффективности и желаемые целевые уровни: экономия энергии, достигнутая в результате инвестиций. Целевой уровень: экономия энергии в год 10 000 кВт. Объем возобновляемой энергии, производимой и потребляемой для собственных нужд. Целевой уровень: 500 000 кВт. Показатель выхода и желаемый целевой уровень: количество объектов, использующих энергетические смарт-решения. Целевой уровень: 21 объект.

Критерии оценивания ходатайств о пособии на проект:

Ходатайство оценивается по критериям, которые по существу делятся на две категории: 1. критерии оценивания, связанные с содержанием проекта (доля в целом 70%), в том числе: 1.1. соответствие стратегии VIKO (15%); 1.2. влияние на цель меры VIKO и на выполнение показателей (25%); 1.3. сотрудничество и инновативность (15%); 1.4. устойчивость проекта (15%). 2. критерии оценивания, связанные с формой и фоном проекта (доля в целом 30%), в том числе: 2.1. ясность плана действий и бюджета проекта (15%); 2.2. опыт/компетентность ходатая и устойчивое развитие (15%). [1] Более конкретно шкалы описаны в руководстве по оцениванию. [2] В случае критерия устанавливается проходной балл. Если проект получает среднюю оценку по критерию менее 2,5, то он автоматически не подлежит финансированию.

Noorte aktiviseerimine ja piirkonna kompetentside tõstmine

Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus:

Vähene ja kiirelt vähenev noorte osakaal on VIKO tegevuspiirkonna jaoks üheks lahendamist vajavaks põhiprobleemiks. Piirkonna jätkusuutlikkuse tagamiseks on oluline leida atraktiivseid võimalusi noortele nii töö- kui ka ettevõtja, samuti kolmanda sektori esindajana. Selleks on tarvis kujundada neis ettevõtlikkushoiakuid ning siduda neid tihedamalt oma kodukohaga.

Kolmanda sektori organisatsioonide arenguid saab VIKO tegevuspiirkonnas positiivseiks lugeda. Samas jääb nende arv 1000 elaniku kohta Eesti keskmisele näitajale alla. Lisaks investeeringutele on oluline panustada organisatsioonide oskusteabe arengusse ning seeläbi jätkusuutlikkusse rakendades seejuures VIKO piirkonna spetsiifilisi ressursse. Väljakutseks on organisatsioonide (nii kogukondlike kui ka näiteks ettevõtjate ühenduste) võimekuse kasvatamine, ettevõtlikkuse suurendamine ning teadmiste taseme tõstmine.

Strateegia meetme eesmärk:

Tõsta noorte ja kogukonna ettevõtlushoiakuid ja oskusteadmiste taset ning laiendada nende silmaringi. Meetme raames toetatakse ühisprojektide elluviimist.

Toetatavad tegevused:

Eelistatud on kogu piirkonda katvad tegevused, sh:

 • Õppereisid ja koolitused
 • Vihmavarjuprojektid
 • Õppeprogrammide ettevalmistamine ja läbiviimine
 • Keskkonnateemalised sündmused
 • Ökoinnovaatiliste- ja nutilahenduste väljatöötamine
 • Projektijuhtimine lubatud ainult VIKO-le
 • Koostöö haridus- ja teadusasutustega
 • Uuringud ja analüüsid
 • Võrgustike ja koostöö arendamisega soetud tegevused ja sündmused
 • Koostööprojektide kavandamine ja elluviimine, sh rahvusvaheliselt

Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. meetmes lubatud taotlejad ning dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel):

Toetuse saajad: VIKO – programmperioodi lõpus rakendame vihmavarjuprojekti ideed. Rohkem infot kodulehel.

 • Vihmavarjuprojektid (VIKO korraldab eraldi taotlusvooru MTÜ-dele antud projekti raames, kuni 5000 eurot)
 • Taotlejad ja kasusaajad tegutsevad VIKO piirkonnas
 • Koostööprojektide ja välisõppereiside elluviijaks saab olla vaid VIKO[1]
 • Eelistatud on kogu piirkonda katvad tegevused
 • Taotleja võib esitada taotlusvooru kohta ühe taotluse (välja arvatud juhul, kui taotleja on VIKO)
 • Ühisprojektide tegevuskava (2-4 aastat) – eelistatud on kogu piirkonda katvad tegevused. Ühisprojektide puhul peab kirjas olema projekti partneri tegevused ja rahaline/mitterahaline panus
 • Noortelaagrite, -malevate jms korraldamine ning nendega seotud kulud
 • Ettevõtlikkust arendavad tegevused ning nendega seotud kulud
 • Oskuste arendamisega seotud tegevused ning nendega seotud kulud (koolitused jms)
 • Siseriiklike õppereisidega seotud kulud
 • Võrgustike ja koostöö arendamisega soetud tegevused ja sündmused
 • Koostööprojektide kavandamine ja elluviimine, sh rahvusvaheliselt
 • Pärast projekti elluviimist esitada Virumaa Koostöökogule tegevuste fotomaterjal

Toetuse maksimaalne suurus ja määr: 30 000 €, sh kuni 90%.

Sihtvaldkond, kuhu strateegia meede panustab: 1A, 4A, 6B
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid ja määruse artiklid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab:

Prioriteedid 1, 4 ja 6, artiklid 14, 20, 35, 44 Antud meede vastab EAFRD prioriteedile nr 6: sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu edendamine. Täiendavalt vastab meede EAFRD prioriteedile nr 1: teadmussiirde ja innovatsiooni parandamine põllumajanduses, metsanduses ning maapiirkondades. Samuti vastab meede EAFRD prioriteedile 4: põllumajanduse ja metsandusega seotud ökosüsteemide ennistamine, säilitamine ja parandamine.

Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed:

Tulemusmõõdik: VIKO piirkonna noorte arv, kes on tegevustesse kaasatud. Sihttase: 400 noort. Väljundmõõdikud: ellu viidud noortealgatuste (laagrid, koolitused arv. Sihttase: 5 noortealgatust. projektide arv, mille raames on soetatud aktiivses kasutuse olevat tegevusvarustust (spordivahendid, kunsti-, muusika vahendid, jms). Sihttase: 5 projekti. läbi viidud koolituste ja sündmuste arv. Sihttase: 15 koolitust/sündmust; Rahvusvaheliste koostööprojektide arv. Sihttase: 2 projekti.

Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid:

Taotluste hindamise aluseks on hindamiskriteeriumid, mis on olemuslikult kaheks jaotatud: 1. projekti sisuga seotud hindamiskriteeriumid (osakaal kokku 70%), sh:1.1. vastavus VIKO strateegiale (15%); 1.2. mõju VIKO meetme eesmärgile ja indikaatorite täitmisele (25%); 1.3. koostöö ja innovaatilisus (15%); 1.4. projekti jätkusuutlikkus (15%). 2. projekti vormi ja taustaga seotud hindamiskriteeriumid (osakaal kokku 30%), sh: 2.1. projekti tegevuskava ja eelarve selgus (15%); 2.2. taotleja kogemus/pädevus ja jätkusuutlikkus (15%). [1] Täpsemalt kirjeldatakse skaalasid hindamisjuhendis. [2] Kriteeriumi puhul kehtestatakse lävend. Juhul, kui projekt saab kriteeriumi lõikes keskmiseks hindeks vähem kui 2,5, ei kuulu projekt automaatselt rahastamisele.

*****

Повышение компетенций региона (Мера 4)

Краткое описание необходимости применения стратегической меры: Развитие организаций третьего сектора в регионе деятельности VIKO можно считать позитивным. В то же время их количество на 1000 жителей ниже среднего по Эстонии. В дополнение к инвестициям важно вносить вклад в развитие ноу-хау организаций и тем самым в устойчивое развитие, используя при этом специфические ресурсы региона VIKO. Задача состоит в том, чтобы увеличить потенциал организаций (как общинных, так, например, и объединений предпринимателей), увеличить предприимчивость и повысить уровень знаний.

Цель стратегической меры: Основная цель применения этой меры заключается в повышении предпринимательских установок общины и уровня знаний и навыков, а также расширении кругозора людей. В рамках меры поддерживается как реализация совместных проектов, так и проектов сотрудничества. Эта мера соответствует приоритетам развития сельской жизни 1, 4 и 6.

Поддерживаемые виды деятельности: Предпочтительной является деятельность, охватывающая весь регион, в том числе учебные поездки и обучение. О проектах сотрудничества и учебных поездках за границу может ходатайствовать только VIKO. Подготовка и проведение учебных программ. Мероприятия, связанные с окружающей средой. Разработка экологических инновационных, а также смарт-решений. Сотрудничество с образовательными и научными учреждениями. Исследования и анализы. Деятельность и мероприятия, связанные с развитием сетей и сотрудничества. Приобретение инвентаря, необходимого для осуществления деятельности. Планирование и реализация проектов сотрудничества, в том числе на международном уровне. План действий для совместных проектов (2-4 года) – предпочтение отдается мероприятиям, охватывающим весь регион. В случае совместных проектов должны быть прописаны действия партнера по проекту и денежный/нематериальный вклад. В случае передачи знаний (тренинг) преподаватель должен обладать соответствующей компетенцией для проведения тематического тренинга. Соответствующую компетенцию оценивает рабочая группа по оцениванию.

Требования местной активной группы к ходатайствующему о пособии на проект и получателю пособия на проект (в том числе: кто может ходатайствовать о пособии в рамках меры и документы, которые должны быть представлены ходатаем для получения пособия на проект):

Получатели пособия: предприятия, организации третьего сектора, местные самоуправления, VIKO.

Ходатаи и получатели прибыли работают в регионе VIKO.

Инвестиции или деятельность остается в регионе VIKO. Проекты сотрудничества и зарубежные учебные поездки могут быть реализованы только VIKO.

Предпочтение отдается мероприятиям, охватывающим весь регион.

Ходатай может подать одну заявку в течение одного тура ходатайствования (за исключением случая, если ходатаем является VIKO). ЭР, НКО/ЦУ представляют распределение фактической выручки за предыдущий хозяйственный год и прогноз на текущий год, который показывает долю пособий публичного сектора.

Управление проектами разрешено только для реализации совместных проектов. Список членов/основателей НКО/ЦУ (за исключением религиозных объединений) по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего подаче ходатайства.

Дневник добровольной бесплатной работы.

План действий для совместных проектов (2-4 года) – предпочтение отдается мероприятиям, охватывающим весь регион. В случае совместных проектов должны быть прописаны действия партнера по проекту и денежный/нематериальный вклад. В дополнение к перечисленному ходатай представляет документы, требуемые действующим постановлением LEADER.

Максимальная сумма и ставка пособия: 15 000 €, в том числе расходы на покупку инвентаря могут составить до 20% от объема пособия, но не более 2000 €. VIKO, некоммерческие организации, целевые учреждения и самоуправления – до 90%. Предприятия – до 60%.

Весь процесс ходатайствования проходит на эстонском языке.

 

Неприемлемые расходы: ❖ Строительство ❖ Организация сельских праздников и празднования других знаменательных дат ❖ Закупка автотранспортных средств ❖ Стипендии ❖ Управление проектами ❖ Другие неприемлемые действия и расходы, вытекающие из постановления LEADER.

Целевая область, которой способствует стратегическая мера: 1A, 4A, 6B

Приоритеты и статьи, упомянутые в статье 5 постановления (ЕС) № 1305/2013 Европейского парламента и Совета, достижению целей которых наиболее содействует применение стратегической меры:

Приоритеты 1, 4 и 6, статьи 14, 20, 35, 44 Данная мера соответствует приоритету 6 EAFRD: содействие социальной вовлеченности, сокращению бедности и экономическому развитию в сельских регионах. Кроме того, эта мера соответствует приоритету 1 EAFRD: улучшение передачи знаний и инноваций в сельском и лесном хозяйстве и сельских регионах. Мера также соответствует приоритету 4 EAFRD: восстановление, сохранение и улучшение экосистем, связанных с сельским и лесным хозяйством.

Индикаторы стратегической меры и целевые уровни: Показатель эффективности: количество жителей региона VIKO, вовлеченных в деятельность. Целевой уровень: 500. Показатели выхода: количество проведенных курсов и мероприятий. Целевой уровень: 15 курсов/мероприятий. Количество проектов, в рамках которых было приобретено оснащение, находящееся в активном использовании (средства для занятий спортом, искусством, музыкой и т. п.). Целевой уровень: 10 проектов. Количество проектов международного сотрудничества. Целевой уровень: 5 проектов.

Критерии оценивания ходатайств о пособии на проект: Ходатайство оценивается по критериям, которые по существу делятся на две категории: 1. критерии оценивания, связанные с содержанием проекта (доля в целом 70%), в том числе: 1.1. соответствие стратегии VIKO (15%); 1.2. влияние на цель меры VIKO и на выполнение показателей (25%); 1.3. сотрудничество и инновативность (15%); 1.4. устойчивость проекта (15%). 2. критерии оценивания, связанные с формой и фоном проекта (доля в целом 30%), в том числе: 2.1. ясность плана действий и бюджета проекта (15%); 2.2. опыт/компетентность ходатая и устойчивое развитие (15%). [1] Более конкретно шкалы описаны в руководстве по оцениванию. [2] В случае критерия устанавливается проходной балл. Если проект получает среднюю оценку по критерию менее 2,5, то он автоматически не подлежит финансированию.

Vihmavarju meede

MEIL ON VIHMAVARI, TULE KIRJUTA KOGUKONNALE VAHVA PROJEKT!

Virumaa Koostöökogu piirkonnas tegutsevatel MTÜ-del ja SA-del on võimalik lihtsustatud korras esitada kuni 4995 euro suurune taotlus oma kogukonda kaasavate tegevuste elluviimiseks, 7 kuu jooksul – perioodil 01.08.2023-28.02.2024.a.

MTÜ Virumaa Koostöökogu piirkond on: LÜGANUSE vald sh Kiviõli linn. VINNI valla piirkond (Aarla, Aasuvälja, Kantküla, Kõrma, Lavi, Miila, Mõedaka, Männikvälja, Nurkse, Nõmmise, Põlula, Sae, Viru-Kabala, Uljaste ja Ulvi külad). VIRU-NIGULA valla piirkond (Aseri alevik, Aseriaru, Kalvi, Kestla, Koogu, Kõrkküla, Kõrtsialuse, Oru ja Rannu külad)

 

TUTVUSTAV ETTEKANNE

Tutvustav ettekanne sisaldab Virumaa Koostöökogu projekti, eesmärki ja tegevusi. Nõuded taotlejale. Toetuse abikõlbulikud/mitte abikõlbulikud kulud. Taotlusvormid ja nende täitmine. Taotluste hindamise tutvustamine.

Taotlusvoor on avatud 01.-14.05.2023, nõutud dokumendid tuleb saata info@viko.ee

Eelistatakse neid, kes pole veel vihmavarjutaotlusest toetust saanud, kuna eelarve on piiratud.

VORMID:

MEETMELEHT

TAOTLUSVORM

ARUANNE