Projektitaotleja kohustused

Projektitoetuse saaja täidab sihipärase kasutamise perioodi lõpuni järgmisi kohustusi:

 1. võimaldab teha auditit, teostada järelevalvet ja teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutab selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldab viibida projektitoetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja vara kohapeal;
 2. esitab auditi tegemiseks, järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
 3. teavitab viivitamata PRIAt ja kohalikku tegevusrühma projektitaotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust, sealhulgas tegevusega seotud vara üleandmisest teisele isikule;
 4. eristab selgelt oma raamatupidamises projektitoetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
 5. säilitab projektitoetusega seotud dokumente;
 6. näitab avalikkusele, et tegemist on EAFRD toetuse abil elluviidava tegevusega ning kasutab selleks ettenähtud sümboleid ja teavitustegevusi komisjoni rakendusmääruses (EL) 2022/129 sätestatud nõuete kohaselt.

Projektitoetuse saaja vastab punktides 2, 3 ja 7 nimetatud nõuetele kuni PRIA poolt viimase toetusosa maksmiseni. Projektitoetusega seotud dokumente tuleb säilitada kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni.

Sihipärase kasutamise periood kestab

 • vähemalt kolm aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest, kui taotleja on VKE;
 • vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest, kui taotleja ei ole VKE.

 

Taotleja saab esitada e-PRIAs maksetaotluse koos investeeringute ja/või tegevuste teostamist tõendavate dokumentidega. PRIA kontrollib määruse ja kohalduvate õigusaktide nõuetele vastavust ja maksab toetuse taotlejale

Tegevuste elluviimise tõendamiseks tuleb esitada õigeaegselt vajalikud dokumendid (vt määrus § 35) ning objekt(id) peavad olema sihipärases kasutuses. Projektitoetuse saaja tagab toetatava tegevuse sihtotstarbelise kestuse, sealhulgas säilitab ja kasutab projektitoetuse abil ehitatud, renoveeritud või soetatud vara sihtotstarbeliselt sihipärase kasutamise perioodi lõpuni.

Lisaks kehtivad toetuse saajale järgnevad kohustused:

 • Projektitoetuse saaja esitab kohaliku tegevusrühma või PRIA nõudmisel projektitoetuse kasutamisega seotud seireks ja hindamiseks vajalikud andmed, mis on nimetatud strateegias, mille raames projektitoetust saadi.
 • Projektitoetuse saajal peavad olema täidetud järgmised toetuse abil ehitatud, renoveeritud või soetatud vara sihipäraseks kasutamiseks vajalikud eeldused:
  • taotluse esitamise ajaks on ehitusluba või ehitusteatis ehitisregistrist kättesaadav, kui see on nõutud ehitusseadustiku kohaselt;
  • hiljemalt viimase maksetaotluse esitamise ajaks on ehitise kasutusluba või kasutusteatis ehitisregistrist kättesaadav, kui see on nõutud ehitusseadustiku kohaselt.
 • Toetatava tegevuse elluviimine, sealhulgas selle etapi elluviimine ei tohi erineda sellest, mis on algselt projektitaotluse raames, sealhulgas eelarveprojekti kohaselt kokku lepitud. Toetatava tegevuse mitmes etapis elluviimise korral alustama esimese etapiga hiljemalt üheksa kuu jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest.
 • Taotleja peab viima projektis toodud tegevused ellu täies mahus hiljemalt kahe aasta jooksul (koostööprojektide puhul hiljemalt kolme aasta jooksul) arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juuniks 2029. a.