Taotluse esitamine

Taotleja peab olema e-pria kliendiks registreerunud ning kõik projektitaotlused tuleb esitada läbi uue E-pria

Juhend projektitaotluse esitamiseks e-pria-sse

Taotleja täidab nõutud vormid vastavalt kehtivale Leader määrusele

Taotleja esitab kehtivas LEADER määruses nõutud dokumendid. Täpsemad tingimused toetatavatele tegevustele on kirjas määruse §-s 24. Kohalik tegevusrühm võib omalt poolt esitada täiendavaid tingimusi.

TÄIENDAVAD TINGIMUSED TAOTLEJALE:

 • Taotlejad ja kasusaajad tegutsevad VIKO piirkonnas, investeering jääb VIKO piirkonda
 • Projektitaotleja võib esitada taotlusvoorus meetme kohta 1 taotluse
 • Koostöötegevuste, vihmavarjuprojektide ja välisõppereiside elluviijaks saab olla ainult Virumaa Koostöökogu MTÜ
 • Seadmete ja masinate soetamise projektid tuleb ellu viia 12 kuu jooksul alates rahastamisotsusest. (meede 1, 2)
 • Taotleja peab tagama (kinnituskiri) investeeringu hilisemate haldus-ja hoolduskulude katmise. (meede 2)
 • Ehitustegevuse hinnapakkumus tuleb esitada PRIA vormil Ehitustegevuse hinnapakkumuse vorm (NB!  esitada 3 võrreldavat pakkumist PRIA vormil). Ehitustegevuse hinnapakkumise vormi selgitus  (meede 1, 2)
 • Ehitustegevuste puhul esitab taotleja eel-või põhiprojekti koos seletuskirjaga (meede 1, 2)
 • Projekti esitamise ajaks on taotlejal olemas ehitusluba, ehitusteatis või KOV kiri (vabas vormis kirjavahetus), et nimetatud dokumente pole vaja. PS! Taotleja peab esitama tõesed andmed omavalitsusele hinnangu saamiseks vajadusel lisama kirjavahetuse taotluse juurde. (meede 1, 2)
 • DETAILNE EELARVE KM kohustlane  (meede 1, 2) täita ainult masinate, seadmete, pehmete tegevuste korral va ehitus
 • DETAILNE EELARVE mitte KM kohustlane (meede 1, 2) täita ainult masinate, seadmete, pehmete tegevuste korral va ehitus
 • ÄRIPLAAN ja  FINANTSPROGNOOS  (meede 1 )
 • Ühistegevuste (kuni 2 aastane projekt) korral esitab taotleja ühistegevuste tegevuskava vormi  Eeltäidetud PRIA vorm e-pria keskkonnas (meede 2).

Toetatava tegevuse abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud on sätestatud määruse §-s 25.

ABIKS TAOTLEJALE
Ehitusseadustik, mis reguleerib nõuded ehitamisele Ehitusseadustik ja selle LISA 1, kus on tabelis toodud konkreetselt, mis hoonega on tegemist ja mis mahtudes on vajalik ehitusluba või piisab ehitusprojektist ja ehitusteatisest. Nõuded ehitusprojektile
Majandustegevuse register (ehitaja pädevuste kontrollimiseks)
Maakatastriseadus Maa sihtotstarve ja selle muutmine (ehitamine ja renoveerimine).
Riigihangete seadus Hankija RHS §5 lõike 2 punkti 5 tähenduses on eraõiguslik juriidiline isik: mis on asutatud eesmärgiga täita või mis täidab põhi- või kõrvaltegevusena ülesannet avalikes huvides, millel ei ole tööstuslikku ega ärilist iseloomu, ja mida põhiliselt rahastavad või mille juhtimis-, haldus- või järelevalveorgani liikmetest rohkem kui poole määravad või mille juhtimist muul viisil kontrollivad koos või eraldi käesoleva lõike punktides 1–4 nimetatud hankijad või mõne muu Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi hankijad või teised käesolevas punktis nimetatud tunnustele vastavad eraõiguslikud juriidilised isikud.

Kui MTÜ-st või SA-st taotlejal on eelnimetatud kolmest kriteeriumist täidetud kaks, kehtib talle riigihankekohustus.

Juhime tähelepanu, et kõik MTÜd tegutsevad avalikes huvides ja jälgida tuleb majandustulude jaotust. Juhul kui üle 50% MTÜ rahastusest tuleb avalikust sektorist, on MTÜ-l täidetud ka teine kriteerium ehk taotleja on riigihanke kohuslane. Avaliku sektori rahastuse alla tuleb lugeda ka projektitoetuse summa, mida taotlete.

Lisainfo ja taotlusvormid PRIA-s