Taotluse esitamine

Taotleja täidab nõutud vormid vastavalt kehtivale Leader määrus

Taotleja peab olema e-pria kliendiks registreerunud ning kõik projektitaotlused tuleb esitada läbi uue E-pria

Leader-meetme raames antav projektitoetus

 ABIKÕLBLIKKUSE KRITEERIUM, DOKUMENDID, VORMID

  • Taotlejad ja kasusaajad tegutsevad VIKO piirkonnas, investeering jääb VIKO piirkonda
  • Projektitaotleja võib esitada taotlusvoorus meetme kohta 1 taotluse
  • Koostööprojektide, vihmavarjuprojektide ja välisõppereiside elluviijaks saab olla ainult Virumaa Koostöökogu  MTÜ
  • Ehitustegevuse eelarve esitada PRIA vormil Ehitustegevuse eelarve
  • Ehitustegevuse hinnapakkumus PRIA vormil Ehitustegevuse hinnapakkumus (NB!  esitada PRIA-le esimese maksetaotlusega).
  • KOHUSTUSLIK Eelprojekt või põhiprojekt koos seletuskirjaga (puudutab ehitust)
  • KOHUSTUSLIK Ehitusluba või ehitusteatis, kui seda ei vajata siis KOV kiri (puudutab ehitust)

Ehitusseadustik, mis reguleerib nõuded ehitamisele https://www.riigiteataja.ee/akt/129062022005 ja selle LISA 1, kus on tabelis toodud konkreetselt, mis hoonega on tegemist ja mis mahtudes on vajalik ehitusluba või piisab ehitusprojektist ja ehitusteatisest https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1290/6202/2005/Lisa_1.pdf#

ABIKS TAOTLEJALE