Virumaa Koostöökogu Leader meetme taotlusvoor on avatud 01.-07.11.2021 läbi e-pria.

AVATUD MEETMED

Meede 1. Mikroettevõtluse, turismitoodete ja –teenuste arendamine – kogu eelarvest 70% ehk taotlusvooru eelarves on 356 621,64 eurot
Meede 2. COVID-meede – 100% ehk 105 900,97 eurot. COVID-meetmele, teeb PRIA eraldi e-süsteemi, mille kaudu taotlust esitada. Eraldiseisev eelarve Leader meetmest.
Meede 3. Nutikate energialahenduste kasutusele võtmine – 20% ehk 101 891,89 eurot

TAOTLEMISE TINGIMUSED

Taotleja täidab nõutud vormid vastavalt kehtivale Leader määrus

Taotleja peab olema e-pria kliendiks registreerunud ning kõik projektitaotlused tuleb esitada läbi uue E-pria

Leader-meetme raames antav projektitoetus

 ABIKÕLBLIKKUSE KRITEERIUM, DOKUMENDID, VORMID

 • Taotlejad ja kasusaajad tegutsevad VIKO piirkonnas, investeering jääb VIKO piirkonda
 • Projektitaotleja võib esitada taotlusvoorus meetme kohta 1 taotluse
 • Koostööprojektide, vihmavarjuprojektide ja välisõppereiside elluviijaks saab olla ainult Virumaa Koostöökogu  MTÜ
 • Ehitustegevuse eelarve esitada PRIA vormil Ehitustegevuse eelarve
 • Ehitustegevuse hinnapakkumus PRIA vormil Ehitustegevuse hinnapakkumus (NB!  esitada PRIA-le esimese maksetaotlusega).
 • KOHUSTUSLIK Eelprojekt või põhiprojekt koos seletuskirjaga (puudutab ehitust, renoveerimist)
 • KOHUSTUSLIK Ehitusluba või ehitusteatis, kui seda ei vajata siis KOV kiri (puudutab ehitust, renoveerimist)
 • DETAILNE EELARVE KM kohustlane (viko vorm) (meede 1,2, 3)
 • DETAILNE EELARVE mitte KM kohustlane (viko vorm) (meede 1,2,3)
 • COVID-meetme PÕHJENDUS (meede 2)
 • Vabatahtliku tasustamata töö päevik (meetme 4)
 • Äriplaan koos finantsprognoosiga  Finantsprognoos (ainult VIKO vormil)  ÄRIPLAANI VORM kinnitatud (viko vorm) (meede 1 )
 • MTÜ/SA eelmise majandusaasta tulude jaotus, millest nähtub avaliku sektori toetuse osakaal ning käesoleva aasta prognoos (meede 1,2,3,4) jälgitakse, kas taotleja on riigihankekohuslane või mitte.
 • MTÜ/SA liikmete nimekiri (meede 1,2,3,4)
 • Ühisprojektide tegevuskava (2-4 aastat) – eelistatud on kogu piirkonda katvad tegevused (meede 1,2,3,4) Ühisprojekti tegevuskava (eeltäidetud PRIA vorm e-pria keskkonnas)
 • Ühiste kavatsuste kokkuleppe
 • Hoonetele on väljastatud energiamärgis või teostatud energiaaudit (meede 3) Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele
 • Hoonetele (millel on nõutav energiamärgis vastavalt määrusele „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele“), kuhu seade paigaldatakse on väljastatud energiamärgis. (meede 3)
 • Muude lahenduste puhul, energiaaudit (kui seda on võimalik antud seadmele koostada) või projekt toetatava tegevuse kohta (tootmisprotsessid või muud lahendused). (meede 3)
 • Kui taotlus nõuab seadusest tulenevalt projekteerimist siis on taotlusele lisatud projekt (meede 3).
 • Tasuvusanalüüs (meede 3)
 • Lisaks loetelule, esitab taotleja kehtivas LEADER määruses nõutud dokumendid.