PRIA annab teada uuest taotlusvoorust

28. augustil avaneb perioodi 2023–2027 maapiirkonna ettevõtjate konkurentsivõime suurendamise investeeringutoetuse taotluste vastuvõtt. Toetuse eesmärgiks on maapiirkonnas püsivalt tegutsevate mikro- ja väikeettevõtjate konkurentsivõime kasvatamine, mis on omakorda eelduseks, et maapiirkonda tekivad uued atraktiivsed töökohad.

Toetus on olemuselt sarnane perioodil 2014-2020 rakendatud maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetusega, kuid uue perioodi toetusskeem on oluliselt muutunud. Palume kindlasti väga tähelepanelikult tutvuda kõigi konkurentsivõime toetuse saamise tingimuste ja nõuetega ning enne taotluse esitamist kõik toetuse taotlemise ja investeeringuga seotud tegevused ning finantseering läbi mõelda.

Toetuse taotlejatele toimub 14. augustil veebi teel infopäev, mille toimumise täpse aja avaldame PRIA kodulehel hiljemalt augusti alguses. Jälgige jooksvat infot nii meie kodulehel kui sotsiaalmeediakanalites.

Samuti pakub PRIA toetuse taotlejatele taotlusvooru ajal juhendamisteenust. Täpsema info juhendamise kohta avaldame PRIA kodulehel hiljemalt augusti alguses.

Tingimused toetuse taotlejale 

Toetust saavad mikro- ja väikeettevõtjad, kes on enne taotluse esitamist vähemalt kaks majandusaastat olnud ettevõtluses tegevad. Mõlemal taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal peab taotleja müügitulu olema olnud vähemalt 40 000 eurot.

Taotluse esitamisele vahetult eelnenud mõlemal majandusaastal peab taotleja majandusaasta keskmine täistööajale taandatud töötajate arv olema vähemalt 1 ning taotluse esitamisele vahetult eelnenud mõlema majandusaasta jooksul peab terve aasta vältel olema täidetud vähemalt üks töölepingu alusel töötava töötaja töökoht.

Toetatakse tegevusi, mis aitavad kaasa maapiirkonnas püsivalt tegutsevate ettevõtjate kestlikule arengule ja selleks toetatakse neid maapiirkonnas materiaalse või immateriaalse vara soetamisel või ehitise ehitamisel. Tegevus peab ettevõtja konkurentsivõimet suurendama vähemalt ühe järgmise prioriteedi kaudu:

1) taotleja jaoks uudse tehnoloogia kasutuselevõtmine. Näiteks saab ettevõtte jaoks uudseks lugeda tehnoloogiat juhul, kui see võimaldab teha midagi, mida seniste töövahendite, seadmete või masinatega teha ei saanud ning seeläbi pakkuda klientide ootustele paremini vastavat toodet või teenust;

2) infotehnoloogilise lahenduse kasutuselevõtmine. Siin hinnatakse ettevõtte tegevusi seoses digitaliseerimisega, eelkõige arvestades kuivõrd aitab projekti raames tehtav investeering kaasa ettevõtte konkurentsivõime kasvule, sealhulgas läbi majandustegevuse efektiivsemaks muutmise, tootmise või teenuse osutamise kvaliteedi tõstmise ja müügitegevuse tõhustamise. Näiteks kui ettevõttes võetakse kasutusele uus tarkvaralahendus, siis hinnatakse, kuidas see aitab kaasa ettevõtte müügitulu kasvule;

3) ressursitõhususe parandamine. Siin hinnatakse, kuivõrd aitab projekti elluviimine kaasa ettevõttes keskkonnasäästlike ja kliimaneutraalsete eesmärkide saavutamisele, näiteks materjali raiskamise vähendamisele, materjalide taaskasutuse suurenemisele, energia kokkuhoiule jne. Ehitise puhul võib selleks olla näiteks uue tootmishoone ehitamise järgselt tekkinud energia kokkuhoid.

Rõhutame, et taotleja poolt kavandatav tegevus on toetatav ainult juhul, kui see on seotud vähemalt ühe eelmainitud prioriteetse tegevusega.

Toetust ei anta tegevuste eest, mis on seotud järgmiste tegevusaladega: hasartmängude ja kihlvedude korraldamine, finants- ja kindlustustegevus, kinnisvaraalane tegevus, juriidilised toimingud ja nõustamine, rentimine ja kasutusrent ning põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 200 000 eurot strateegiakava perioodil, minimaalne suurus ühe taotluse kohta on 10 000 eurot. Toetust antakse 15 kuni 40 protsenti projekti abikõlbliku kulu maksumusest.

Jooksva vastuvõtuga taotlusvoor 

Konkurentsivõime suurendamise investeeringutoetuse puhul ei ole vastuvõtuperiood enam nädal või kaks, vaid taotlusi võetakse vastu pikema perioodi jooksul, s.t taotlusi saab esitada jooksvalt. Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse, kui PRIAle esitatud taotlustega taotletav rahaline summa ületab toetuste andmiseks ettenähtud eelarve. Augustis avaneva taotlusvooru eelarve on 20 miljonit eurot.

Palume enne taotluse esitamist kindlasti väga täpselt läbi mõelda kõik toetuse taotlemise ja investeeringuga seotud tegevused ning finantseerimine. Nagu eelnevalt sai öeldud, tegemist on jooksva taotlusvooruga ning taotlusvoor suletakse, kui esitatud taotlustega on eelarve täis saanud. Juhul kui saabunud taotluste kontrolli käigus selgub, et eelarve raha vabaneb, sest osa saabunud taotlusi ei vasta toetuse nõuetele, siis avatakse voor uuesti.

Taotleja saab PRIAle korraga esitada ühe taotluse. Kui toetuse maksimaalne suurus taotleja kohta ei ole täitunud, siis võib taotleja esitada uue taotluse, kuid alles pärast seda, kui selle toetuse raames taotleja poolt eelnevalt esitatud taotluse kohta on PRIA teinud taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse. Juba rahuldamise otsuse saanud taotlus ei pea uue taotluse esitamiseks olema ellu viidud. Näiteks kui esimese taotlusega taotletakse toetust 100 000 eurot maksva remondihalli ehituseks, siis tohib taotleja avatud taotlusvoorus uue taotluse, näiteks seadmete ostmiseks, esitada kohe, kui remondihalli taotlus on saanud rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse. Kui esimene taotlus sai rahuldamise otsuse, siis on taotlejal võimalik taotleda veel kuni 100 000 eurot, aga kui esimene taotlus sai mitterahuldamise otsuse, siis 200 000 eurot. Taotlusi saab esitada seni, kuni kogu maksimaalne toetussumma on täis taotletud ning taotlusvoor on avatud. Maksimaalset toetussummat ehk kokku 200 000 eurot võib toetuse taotleja taotleda ka kohe esimese taotlusega, aga selle võib jagada ka taotlusvooru mitme taotluse vahel. Oluline on jälgida, et konkreetse taotluse osas oleksid olemas kõik nõutavad dokumendid ning finantseerimine oleks detailselt läbi mõeldud.

Kasutusele võetakse lihtsustatud kulumeetod 

Konkurentsivõime suurendamise toetuse puhul võetakse kasutusele lihtsustatud kulumeetod, mis tähendab, et toetust antakse kindlas summas. Vastavalt taotletud summale määratakse toetussumma kindlaks enne taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Seda tehakse iga taotluse kohta koostatud ning PRIAga eelnevalt kokku lepitud eelarveprojekti alusel ehk toetus makstakse välja taotluse rahuldamise otsuses määratud kindlas summas ja taotluse rahuldamise otsuses kinnitatud projekti oodatavate tulemuste täieliku saavutamise korral. Oodatavate tulemuste osalisel saavutamisel toetust välja ei maksta.

Toetuse väljamaksmiseks ei pea toetuse saaja esitama kuludokumente iga üksiku kulu tõendamiseks, vaid toetuse saajal tuleb PRIAle tõendada tegevuste elluviimise tulemust. Oluline on, et taotleja mõtleks juba taotlema tulles detailselt läbi, kuidas ta investeeringu teostamise järel kavatseb toetatava tegevuse elluviimist tõendada. Selleks tuleb tal taotlust esitades toetustaotlusel välja tuua, milliseid dokumente ta plaanib tulemuste tõestamiseks esitada ning täpselt need dokumendid tuleb tal pärast tegevuse teostamist ka koos maksetaotlusega PRIAle esitada. Tõenduseks saavad olla näiteks ehitise kasutusluba, tööde üleandmise-vastuvõtmise akt, asukohamärgisega fotod, tööleping jne.

Kui projekti soovitakse ellu viia mitmes etapis, võib toetuse saaja ühe projekti jaotada kõige rohkem kuni neljaks eraldiseisvaks etapiks. Projekti saab etappideks jagada vaid juhul, kui need on iseseisvad tervikud, mille puhul on võimalik tuvastada millegi valmimine nii, et selle saab kasutusele võtta. Kui projekt teostatakse mitmes etapis, siis tuleb taotlusel välja tuua iga etapi sisu, maksumus, elluviimise tähtaeg ja oodatav tulemus. Ehitise ehitamine on lubatud üksnes ühe etapina, sest etapi saab lõppenuks lugeda ainult juhul, kui ehitis on terviklikult valminud ja see on võimalik sihipäraselt kasutusele võtta.

Kuna taotleja saab ühel taotlusel oleva projekti jaotada maksimaalselt 4 etapiks, siis toome näite, kuidas erinevate etappide kasutamise puhul toetus välja makstakse:

  • 1. etapp – remondihalli ehitus (ehitust ei tohi etappideks jagada) – pärast kokkulepitud tulemuse saavutamist makstakse etapi toetus välja ühe maksena;
  • 2. etapp – rehvivahetusseade (seadet on võimalik kasutada iseseisvalt, seega saab see olla eraldi etapp) – pärast seadme paigaldamist makstakse etapi toetus välja samuti ühe maksena;
  • 3. etapp – telfer (näiteks mootori remondiks) – vahend on kasutatav iseseisvalt, s.t et selle kasutamiseks ei pea rehvivahetuspinki veel olema, aga ta võib ka olla – pärast vahendi kasutuselevõttu makstakse etapi toetus välja samuti ühe maksena.

Samas tuleb silmas pidada, et kui tegemist on uue hoone ehitusega ja seadmed paigaldatakse just sellesse hoonesse, siis ei saa seadmete eest toetust enne välja maksta, kui hoone on valmis, sest varem ei ole seadmeid kuhugi paigaldada. Kui aga tegu on näiteks hoone laiendamisega ja rehvipink plaanitakse paigaldada ning ka paigaldatakse juba olemasolevasse hoone osasse, siis saaks 2. etapi toetuse välja maksta enne hoone valmimist. Rõhutame, et toodud näited on ainult näited ja otsus toetustaotluse osas tehakse siiski hinnates konkreetse taotlusega esitatud dokumente ja neis esitatud andmeid.

Majanduslikult soodsaima hinna väljaselgitamiseks peab taotleja võrdlema turuhinda. Selleks tuleb tarnijatelt võtta hinnapakkumused ning esitada need koos taotlusega PRIAle. Hinnapakkumused peavad olema küsitud sõltumatutelt hinnapakkujatelt. Taotleja ei või küsida hinnapakkumust endaga ega omavahel seotud isikutelt tulumaksuseaduse § 8 lõike 1 tähenduses. Need isikud, kellel on ühine majanduslik huvi või kui ühel isikul on teise isiku üle valitsev mõju, on omavahel seotud. Sellisteks omavahel seotud isikuteks on näiteks abikaasad, elukaaslased või otse- või külgjoones sugulased või ühte kontserni kuuluvad äriühingud.

Äriplaan ja finantsprognoos 

Koos taotlusega tuleb taotlejal esitada ka kokkuvõte ettevõtte järgneva nelja aasta kohta käivast äriplaanist ning kirjeldus, kuidas suureneb taotleja konkurentsivõime taotluse esitamisele järgneva nelja majandusaasta jooksul. Plaanide kirjelduse juures tuleb esitada ka teave selle kohta, kas ja millised tegevusload või litsentsid on projekti elluviimisel vajalikud. Samuti tuleb esitada finantsprognoos viieks aastaks alates taotluse esitamise aastast.

Taotluste hindamine hindamiskomisjonis 

Taotluste hindamiseks moodustab PRIA hindamiskomisjoni, kes hindab taotlusi määruses sätestatud hindamiskriteeriumite alusel. Kuna taotlusi saab esitada jooksvalt, siis taotluste paremusjärjetust ei moodustata. Taotluse rahuldamiseks peab taotlus vastama hindamiskriteeriumite miinimumnõudele. PRIA rahuldab nõuetekohased ja hindamiskriteeriumite miinimumnõudele vastavad taotlused saabumise järjekorras kuni eelarvemahu täitumiseni.

Tingimused toetuse väljamaksmiseks 

  • Toetuse saajal tuleb iga etapp ellu viia täielikult omafinantseeringuga. Alles seejärel on võimalik esitada maksetaotlus toetuse väljamaksmiseks.
  • Iga etapp peab olema iseseisev tervik, mille valmimise järgselt peab olema võimalik see kasutusele võtta. Nagu eelnevalt oli välja toodud, siis näiteks ehitise ehitamine on lubatud ühe etapina, sest etapi saab lõppenuks lugeda ainult juhul, kui ehitis on terviklikult valminud ja see on võimalik sihipäraselt kasutusele võtta.
  • Kui ehitusseadustiku kohaselt on nõutud ehitise kasutusluba või ehitise kasutusteatis, siis peab see olema hiljemalt viimase maksetaotluse esitamise ajaks ehitisregistrist kättesaadav.
  • Kui toetuse saaja on saanud toetust sellise tegevuse elluviimiseks, mis eeldab enne konkreetsel tegevusalal majandustegevuse alustamist tegevusloa olemasolu või peab olema esitatud majandustegevusteade, siis peab hiljemalt viimase maksetaotluse esitamise ajaks toetuse saajal olema vastavalt kas tegevusluba või esitatud majandustegevusteade.
  • Toetus makstakse välja taotluse rahuldamise otsuses määratud kindlas summas ning ainult juhul, kui taotluse rahuldamise otsuses kinnitatud projekti etapi oodatavad tulemused on täielikult saavutatud. Oodatavate tulemuste osalisel saavutamisel toetust välja ei maksta. Näiteks täielikult on tulemused saavutatud, kui etapp on täiesti valmis, s.t seadme puhul on seade ostetud, täies ulatused selle eest tasutud, vara üle antud, paigaldatud ja töötab; ehitise puhul on ehitis valmis, hoonel on kasutusluba ja vajalikud tegevusload ning hoonet saab kasutada sihipäraselt.
  • Hiljemalt viimase maksetaotluse esitamise ajaks peab olema projekti elluviimise tulemusel loodud vähemalt üks uus täistööajaga töökoht.
  • Kõigi toetatavate tegevuste elluviimist kontrollitakse enne toetuse väljamaksmist kohapealse kontrolli või paikvaatluse käigus.

Toetuse täpsed tingimused on kirjas meetme määruses – palume kindlasti need tähelepanelikult üle vaadata, et otsustada, kas toetus on sobiv just konkreetse investeeringu tegemiseks. Lisainfot toetuse kohta leiab ka PRIA kodulehelt. Küsimuste tekkides saab pöörduda PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678.