Leader määruse muudatused

18.05.2014 jõustusid määruse nr 75 “Kohaliku tegevusgrupiga halduslepingu sõlmimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord,

nõuded kohaliku tegevusgrupi kohta ning Leader-meetme raames

antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise

nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muudatused.

vt Riigi Teatast  https://www.riigiteataja.ee/akt/115052014019

Muudatused on paremini vaadeldavad“Võrdle redakstioone” 

vaates.