Leader lugu: Ajaloolised väärtused, kaasaegsed lahendused

Hardi Murula ütleb kohalikule kogukonnale nii mõndagi, Viru Maamajanduse OÜ ehk vähem. Aga selleks, et ütleks rohkem valisime sel korral LEADER-loo kaudu kohalike ettevõtjate tutvustamiseks just selle koosluse ja toome teieni ühe tootmishoone loo, mis ilmestab kenasti mõtteviisi, kuidas tulevikku vaadates maapiirkondade väärtust säilitada. Seejuures rakendades loodust ja keskkonda säästvaid lähenemisi, tulevate põlvede hüvanguks.

Viru Maamajanduse OÜ on võtnud ette üsna ambitsioonika projekti – taastada Maidla külas Kastani tänaval tootmishoone, kus ajalooliselt on toimunud mõisaaegne piirituse- ja hiljem kolhoosiajal maltoosatootmine. Et tootmishooneid on pika ajaloo vältel oluliselt ümber ehitatud ning tänaseks on need üsna amortiseerunud, on enamus hoonetest tulnud lammutada ja muuhulgas likvideerida ka masuudihoidla jääkreostus. Kuigi Hardi möönab, et nullist on üht tootmishoonet majanduslikult mõistlikum rajada nii ehitust kui majandamiskulu silmas pidades, tundub maapiirkondades paljude lagunevate hoonete kõrvale uute ehitamine ebamõistlik. Seega põhjuseid just seda teed minna on isegi kaks – üks väga pikalt kasutuseta olnud hoone saab korda ja koha ajalooline alkoholitootmise lugu on lisaväärtus hilisemates turundustegevustes nii otseselt objektile kui piirkonnale laiemalt. Nimelt on plaanis hoonetele uue elu sisse puhumisel jätkata traditsiooni ja toota Kastani tänaval alkoholi, sealhulgas seda ka destilleerida.

Virumaa Koostöökoguni jõudis Murula läbimõeldult planeerides tootmistegevuse energiakasutuse optimeerimist lähtudes ringmajanduse põhimõtetest: „Ringmajandus, biomajandus, rohemajandus – ükskõik, kuidas  me seda nimetame – on tulevik, sest meie ressursid on piiratud. Nii meie piirkonnas kui kogu Eestis on palju potentsiaali biomajanduse laiemaks rakendamiseks. Näiteks minu tootmistegevuse ainsateks jäätmeteks on puidutuhk ja orgaanilised jäätmed, mida ma saan kasutada põllumaade viljakuse parendamiseks.“ Et alkoholi tootmisprotsess vajab destillaadi kuumutamise järel kohe ka jahutamist on sellega kaasnev energiakulu ja -kadu väga suur ning energiakao optimeerimise ja jääksoojuse ära kasutamiseks sai teostatud põhjalik energiaaudit, et taastuvenergiat võimalikult efektiivselt kasutada. Murula: „Destillaati eelsoojendatakse pelletikatla küttevee abil ning destilleerimiseks kasutatakse paigaldatud päikesepaneelidest saadavat elektrienergiat, jahutamisel tekkiv jääksoojus kasutatakse aga ära hoone kütmisel. Lisaks on kogu protsess mugavalt nutiseadmest jälgitav ja juhitav.“ Kapitalikulusid kokku arvates ei pruugi otsene kokkuhoid olla suur, kuid palju olulisemaks peab Hardi tootmistegevuses taastuvenergia ja jääksoojuse kasutust.

Neil, kes nutikaid lahendusi ka enda tootmises kaaluvad, soovitab Hardi kõigepealt sõnastada lahenduste kasutusele võtmise eesmärk – kas otseste kulude kokkuhoid või energia kasutamise vähendamine, kuna need kaks võivad olla erinevalt saavutatavad. Ja seejärel alles peaks liikuma vajalike tegevuste planeerimiseni.

Tulevikule mõeldes ootavad Viru Maamajanduse OÜ-d viie aasta perspektiivis majandustegevuse mitmekesistamise projekti elluviimine ja kuivati ehitus. „Eesmärk on välja arendada biomajanduse hoone, kus kohalikku toorainet võimalikult keskkonnasäästlikul moel väärindatakse,“ võtab Hardi oma tegemised Maidla küla mõisakompleksi ajaloolise piiritusetootmise tuleviku kokku.

Virumaa Koostöökogu igatahes panustab nüüd hulgale solaarenergiale. Eesmärgi nimel. Vaat nii.

 

Keit Lipp

MTÜ Virumaa Koostöökogu