Kandideeri VIKO hindamise töörühmade liikmeks!

Virumaa Koostöökogu konkurss uue perioodi projektitaotluste hindamise töörühmade liikmete leidmiseks.

Virumaa Koostöökogu MTÜ (edaspidi VIKO) on LEADER-tegevusrühm, kuhu kuuluvad Lüganuse vald, Viru-Nigula vald (haldusreformi eelne Aseri valla osa) ja Vinni vald (haldusreformi eelne Rägavere valla osa) ning vastava piirkonna ettevõtjate ja kodanikuühenduste esindajad. Alates 2024.aastast alustab VIKO uue perioodi strateegia elluviimist ning seoses sellega kuulutab VIKO juhatus välja konkursi projektitaotluste hindamise töörühmade liikmete leidmiseks.

Hindamise töörühmade ülesanne on hinnata MTÜ-le Virumaa Koostöökogu esitatud projektitoetuse taotluste vastavust Virumaa Koostöökogu tegevuspiirkonna ühisstrateegia aastateks 2023-2030 ja strateegia meetmetele. Seda tehakse kinnitatud hindamiskriteeriumite ja hindamisjuhendi alusel ning töörühm koostab projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse ettepaneku VIKO juhatusele. Lõplikult kinnitab projektitaotlused PRIA va Sotsiaalfond (juhatus).

Käesoleva konkursiga otsitaksegi hindamise töörühmade liikmeid järgmistesse meetmetesse (tutvu meetmete sisuga siin https://www.viko.ee/leader/meetmed/ ) :

Vastavalt VIKO projektitoetuste menetlemise töökorrale on igas töörühmas põhiliikmeid minimaalselt 3 ja maksimaalselt 7, lisaks valitakse 2 asendusliiget, keda kaasatakse, kui põhiliikmeid jääb puudu. Töörühmad valitakse konkursi käigus kuni 3-ks aastaks ja need moodustab üldkoosolek. Hindamise töörühmade nimekirjad on avalikud. Hindamise töörühma liikmeks ei saa olla kohaliku tegevusrühma juhatuse liikmed ja töötajad. Hindajate tööd ei tasustata, see on vabatahtlik.

Hindamise töörühma otsuste vastuvõtmisel peab tagama, et ühegi huvirühma (ühesugune EMTAK tegevusala 5 kohaline kood) liikme hääleõigus ei oleks esindatud üle 49 protsendi. VIKO juhatus lähtub põhimõttest, et töörühmas oleksid esindatud nii avalik-, era- kui ka mittetulundussektor. Igal töörühma põhiliikmel on kohustus osaleda töörühma töös ja hinnata kõiki antud meetme projekte. Huvide konflikti korral (Haldusmenetluse seadus § 10 lõige 1) konkreetse projekti hindamisel töörühma liige taandab ennast hindamisel selle vooru meetmest, kuhu taotlus on esitatud ja teda asendab asendusliige.

Hindamise töörühma liige:

  • tunneb LEADER-põhimõtteid ja orienteerub valdkonda reguleerivates õigusaktides
  • on kursis VIKO tegevuspiirkonna ühisstrateegiaga aastateks 2023-2030 eesmärkidega (mida soovitakse saavutada), projektitoetuste menetlemise töökorraga, hindamiskriteeriumide ja hindamisjuhendiga https://www.viko.ee/organisatsioon/dokumendid/
  • tunneb VIKO piirkonda ja omab ülevaadet tegutsevatest ettevõtetest ning mittetulundusühingutest
  • omab varasemat kogemust projektidega (projektide kirjutamine ja/või projektide juhtimine ja/või projektide hindamise kogemus)
  • teab, milline on VIKO piirkonna arengupotentsiaal ja millised on kogukondade mured
  • on huvitatud VIKO piirkonna arendamisest

Hindamise töörühma liige on oma töös sõltumatu, ta ei esinda asutuse või organisatsiooni huve, kuhu ta kuulub või kus ta töötab ning tal on kohustus hoida talle hindamise käigus teatavaks saanud informatsiooni konfidentsiaalsena.

Hindamise töörühma liikme tööülesanded:

  • projektitaotluste lugemine ja hindamine (tegevus toimub e-prias va Sotsiaalfond)
  • hindamise käigus antud hindepunktide põhjendamine (tegevus toimub e-prias)
  • hindamise käigus objektide külastamine (vajadusel) ja taotlejate ärakuulamine
  • hindamise töörühma koosolekutel osalemine

Esimene uue perioodi taotlusvoor toimub 01.-07.04.2024 aastal, avatud on ainult meede 1 ja meede 2. Hindamise töörühmad saavad alustada oma tööd peale projektitoetuse taotluste tehnilist kontrolli (hiljemalt 13.maist). Järgmised voorud ja meetmed avanevad sügisel. Kui koostöö sujub, jätkub hindamise töörühmade töö valitud koosseisus ülejäänud uuel perioodil kuni kolmeks aastaks.

Konkursil kandideerimiseks täitke palun veebipõhine vorm, kui soovid osaleda mitme töörühma töös siis täida link uuesti. Lingi leiad siit: https://forms.gle/sALihvLesjYjg5e56

Kõik täidetud ankeedid vaatab üle VIKO tegevpersonal ja juhatus ning annab tagasisidet Teie potentsiaalse sobivuse kohta hindamise töörühma liikmeks. Töörühmad moodustab VIKO üldkoosolek.

Hindajatele toimuvad koolituspäevad, kus tutvustatakse LEADER-määruse nõudeid, hindamise põhimõtteid ning dokumenteerimise nõudeid. Esimene koolitus hindamise töörühma liikme kandidaatidele ja liikmetele toimub juba 13.02.2024 ja teine koolituspäev toimub mais 2024, aluseks konkreetsed projektitaotlused. Koolitused on väga praktilised ning soovitame kindlasti osaleda, et oleksime ühises inforuumis ja saaksime ühtemoodi aru, millised on piirkonna arenguvajadused vastavalt VIKO strateegiale. Hindajatel on alati võimalik osaleda VIKO ühistegevustes ja kandideerida eelisjärjekorras asjakohastele õppereisidele.

Kandideerimise tähtaeg on 22. jaanuar 2024.a.  

 

Lisainfo : Helista julgelt Kadrile 5822 2877 või Anule 53026061

FOTO: Internett