Meetmed

Mikroettevõtluse arendamine

 

Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus: VIKO tegevuspiirkonna rahvaarv väheneb ja vananeb võrreldes Eesti keskmisega kiiresti, surve tööealisele elanikkonnale kasvab. Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv on nii Ida- kui LääneVirumaa ja Eesti keskmisega võrreldes madal (15 ettevõtet 1000 elaniku kohta). Brutokuupalga keskmine tase jääb Eesti keskmisest alla. Teisalt iseloomustab tegevuspiirkonda tugev võrgustikutöö (nt Viru Toit) ning kohaliku ressursi (loodusressursid jm) mitmekesisus. Eelnevast tulenevalt on vajalik senisest enam tähelepanu pöörata kestlike töökohtade loomisele ning mikroettevõtluse arendamisele, mis rakendab tulemuslikult kohalikku ressurssi. Samuti on vajalik panustada vastava taristu arendamisse.

Strateegia meetme eesmärk:

Meetme rakendamise peamiseks eesmärgiks on jätkusuutlike töökohtade arvu kasvatamine ja/või uuenduslike kohalikul ressursil põhinevate teenuste ja toodete arvu suurendamine. Meede on suunatud piirkonnas tegutsevatele mikroettevõtetele. Meede vastab maaelu arengut käsitlevatele prioriteetidele 1, 3 ja 6.

Toetatavad tegevused:

Investeeringud hoonetesse, taristusse, sisustusse ja seadmetesse. Seadmete ekspluateerimisega seotud koolitused. Investeeringut toetava tarkvara kasutusele võtmine. Investeeringut toetavate turundustegevuste teostamine.

Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. meetmes lubatud taotlejad ning dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel):

Toetuse saajad: MIKROETTEVÕTTED.

Investeering teostatakse MTÜ Virumaa Koostöökogu (VIKO) piirkonnas.
Taotlejad ja kasusaajad tegutsevad (VIKO) piirkonnas.
Taotleja võib esitada taotlusvooru meetmesse ühe taotluse (va VIKO). Teadmussiirde (koolitus) projektide puhul peab koolitaja omama asjakohast pädevust teemakohase koolituse läbiviimiseks. Asjakohast pädevust hindab hindamise töögrupp. Kohaliku toidu tootmised peavad vastama vet-ameti nõuetele. Taotlejal on kohustus üheksa kuu jooksul deklareerida 33% investeeringutest PRIA-le (kogu projekti maksumusest 33%). *Kui selgub, et investeeringute tegemist takistavad asjaolud on aktsepteeritavad siis võib taotleja selgituse esitada ning pikendada tegevuste elluviimist 3 kuud.

Taotleja esitab vajalikud dokumendid

 1. Projektitoetuse taotluse avaldus (e-pria süsteemis)
 2. Äriplaan (koos finantsprognoosidega),
 3. Ehitustegevuse eelarve (PRIA vormil),
 4. Eelprojekt või põhiprojekt koos seletuskirjaga
 5. Ehitusluba, ehitusteatis või KOV kiri, et antud dokumente ei vajata
 6. Seadmete soetamisel tuleb esitada detailne eelarvevorm koos soetuse tehniliste andmetega (viko vorm)
 7. Ühisprojektide tegevuskava (2-4 aastat) – eelistatud on kogu piirkonda katvad tegevused (e-prias)
 8. Ühisprojektide puhul peab kirjas olema projekti partneri tegevused ja rahaline/mitterahaline.
 9. Lisaks loetletule, esitab taotleja kehtivas LEADER määruses nõutud dokumendid
 10. Kasutusloa saamise ajaks peab maa sihtotstarve vastama investeeringule.

Toetuse maksimaalne suurus ja määr: 50 000 €, kuni 60%

Sihtvaldkond, kuhu strateegia meede panustab: 1A, 3A, 6A, 6B

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid ja määruse artiklid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab:

Prioriteedid 1, 3 ja 6, artiklid 17, 19, 20, 35 Antud meede vastab selgelt EAFRD prioriteedile nr 6: sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu edendamine. MAKi 2014-2020 eesmärgiks on antud valdkonnas, et maamajandus ja maapiirkonna elukeskkond on mitmekesised, pakuvad alternatiivseid tööhõivevõimalusi põllumajandusest vabanevale tööjõule ning tuginevad kohalikul ressursil ja potentsiaalil põhinevatele lahendustele. EAFRD prioriteedile nr 3: toiduahela korraldamise, sealhulgas põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise, loomade heaolu ja riskijuhtimise edendamine põllumajanduses. EAFRD prioriteedile nr 1: teadmussiirde ja innovatsiooni parandamine põllumajanduses, metsanduses ning maapiirkondades.

Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed:

Tulemusmõõdikud ja soovitud sihttasemed: toetusmeetme mõjul loodud töökohtade arv (vähemalt kolm aastat püsiv töökoht). Sihttase: 10 uut töökohta. Uute/parendatud teenuste ja toodete arv. Sihttase: 20 uut/parendatud teenust/toodet. Väljundmõõdikud ja soovitud sihttasemed: parendatud/rajatud objektide arv. Sihttase: parendatud/loodud 20 objekti.

Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid:

Taotluste hindamise aluseks on hindamiskriteeriumid, mis on olemuslikult kaheks jaotatud: 1. projekti sisuga seotud hindamiskriteeriumid (osakaal kokku 70%), sh: 1.1. vastavus VIKO strateegiale (15%); 1.2. mõju VIKO meetme eesmärgile ja indikaatorite täitmisele (25%); 1.3. koostöö ja innovaatilisus (15%); 1.4. projekti jätkusuutlikkus (15%). 2. projekti vormi ja taustaga seotud hindamiskriteeriumid (osakaal kokku 30%), sh: 2.1. projekti tegevuskava ja eelarve selgus (15%); 2.2. taotleja kogemus/pädevus ja jätkusuutlikkus (15%). [1] Täpsemalt kirjeldatakse skaalasid hindamisjuhendis. [2] Kriteeriumi puhul kehtestatakse lävend. Juhul, kui projekt saab kriteeriumi lõikes keskmiseks hindeks vähem kui 2,5, ei kuulu projekt automaatselt rahastamisele.

****

Развитие малого предпринимательства (Мера 1)

Краткое описание необходимости применения стратегической меры: население региона деятельности VIKO уменьшается и быстро стареет по сравнению со средним показателем по Эстонии, нагрузка на население трудоспособного возраста возрастает. Число экономически активных предприятий как в Ида-Вирумаа, так и в Ляэне-Вирумаа по сравнению со средним по Эстонии низкое (15 предприятий на 1000 жителей). Средний уровень зарплаты брутто остается ниже средней по Эстонии. С другой стороны, регион деятельности характеризует сильная сетевая работа (например, Viru Toit, Virumaa Süda) и разнообразие местных ресурсов (природные ресурсы и т. д.). Исходя из этого, больше внимания необходимо уделять созданию устойчивых рабочих мест и развитию микропредпринимательства, которое эффективно применяет местные ресурсы. Также необходимо делать ставку на развитие соответствующей инфраструктуры.

Цель стратегической меры: Основная цель применения меры заключается в увеличении числа устойчивых рабочих мест и/или увеличении количества инновационных услуг и продуктов, основанных на местных ресурсах. Мера направлена на действующие в регионе микропредприятия. Мера соответствует приоритетам развития сельской жизни под номерами 1, 3 и 6.

Поддерживаемые виды деятельности: Инвестиции в здания, инфраструктуру, мебель и оборудование. Курсы, связанные с эксплуатацией оборудования. Инвестиции во внедрение поддерживающего программного обеспечения. Инвестиции в осуществление поддерживающей маркетинговой деятельности.

Требования местной активной группы к ходатайствующему о пособии на проект и получателю пособия на проект (в том числе: кто может ходатайствовать о пособии в рамках меры и документы, которые должны быть представлены ходатаем для получения пособия на проект):

Получатели пособия: МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ.

Инвестиции осуществляются в регионе НКО Virumaa Koostöökogu (VIKO).

Ходатаи и получатели прибыли работают в регионе VIKO.

Ходатай может подать одну заявку в течение одного тура ходатайствования (за исключением VIKO). В случае проектов по передаче знаний (тренинг для предпринимателей) преподаватель должен обладать соответствующей компетенцией для проведения тематического тренинга. Соответствующую компетенцию оценивает рабочая группа по оцениванию. Производство местных продуктов питания должно соответствовать требованиям ветеринарного департамента. Ходатай обязан в течение девяти месяцев декларировать в PRIA 33% инвестиций (33% от общей стоимости проекта). *Если выясняется, что обстоятельства, препятствующие инвестициям, являются приемлемыми, ходатай может предоставить объяснение и продлить выполнение мероприятий на 3 месяца.

Ходатай представляет необходимые документы

 1. Заявление о получении пособия на проект (форма PRIA).
 2. Бизнес-план с финансовыми прогнозами (форма VIKO).
 3. Бюджет строительных работ (e-pria).
 4. Предварительный проект или основной проект с пояснительной запиской.
 5. Разрешение на строительство, или извещение о строительстве, или письмо местного самоуправления о том, что данная деятельность не требует разрешения на строительство или извещения о строительстве.
 6. Покупка оборудования должна сопровождаться подробной бюджетной формой с техническими данными приобретения (форма VIKO).
 7. План действий для совместных проектов (2-4 года) – предпочтение отдается мероприятиям, охватывающим весь регион (e-pria), между партнерами должно быть заключено Соглашение о намерениях.
 8. В дополнение к перечисленному ходатай представляет документы, требуемые действующим постановлением LEADER.
 9. К моменту выдачи разрешения на эксплуатацию целевое назначение земли должно соответствовать назначению инвестиций.

Максимальная сумма и ставка пособия: 50 000 евро, до 60%

Весь процесс ходатайствования проходит на эстонском языке.

Неприемлемые расходы: Развитие туристических услуг и инфраструктуры (см. мероприятия, поддерживающие меру 2) ❖ Подготовительные действия к инвестициям (покупка недвижимости, проектирование и т. д.) ❖ Покупка автотранспортных средств, за исключением случаев, когда они строго необходимы для оказания услуги ❖ Покупка сельскохозяйственной техники, кроме мелкой сельскохозяйственной техники (до 5000 евро) для производства местных продуктов питания ❖Общеобразовательное обучение ❖ Затраты на управление проектом и постоянные и административные расходы ❖ Добровольная работа ❖ Другие неприемлемые действия и расходы, вытекающие из постановления LEADER

Целевая область, которой способствует стратегическая мера: 1A, 3A, 6A, 6B

Приоритеты и статьи, упомянутые в статье 5 постановления (ЕС) № 1305/2013 Европейского парламента и Совета, достижению целей которых наиболее содействует применение стратегической меры: Приоритеты 1, 3 и 6, статьи 17, 19, 20, 35 Данная мера явно соответствует приоритету 6 EAFRD: содействие социальной вовлеченности, сокращению бедности и экономическому развитию в сельских регионах. Целью MAK 2014-2020 в данной области является разнообразие сельской экономики и жизненной среды сельского региона, предложение альтернативных возможностей трудоустройства для рабочей силы, высвобождающейся из сельскохозяйственного труда, и опора на решения, основанные на местных ресурсах и потенциале. Приоритет 3 EAFRD: развитие организации продовольственной цепи, включая переработку и продажу сельскохозяйственной продукции, благополучия животных и управления рисками. Приоритет 1 EAFRD: улучшение передачи знаний и инноваций в сельском и лесном хозяйстве и в сельских регионах.

Индикаторы стратегической меры и целевые уровни: Показатели эффективности и желаемые целевые уровни: количество рабочих мест, созданных при воздействии меры поддержки (рабочее место, сохраняющееся не менее трех лет). Целевой уровень: 10 новых рабочих мест. Количество новых/улучшенных услуг и продуктов. Целевой уровень: 20 новых/улучшенных услуг/продуктов. Показатели выхода и желаемые целевые уровни: количество улучшенных/построенных объектов. Целевой уровень: улучшены/созданы 20 объектов.

Критерии оценивания ходатайств о пособии на проект: Ходатайство оценивается по критериям, которые по существу делятся на две категории: 1. критерии оценивания, связанные с содержанием проекта (доля в целом 70%), в том числе: 1.1. соответствие стратегии VIKO (15%); 1.2. влияние на цель меры VIKO и на выполнение показателей (25%); 1.3. сотрудничество и инновативность (15%); 1.4. устойчивость проекта (15%). 2. критерии оценивания, связанные с формой и фоном проекта (доля в целом 30%), в том числе: 2.1. ясность плана действий и бюджета проекта (15%); 2.2. опыт/компетентность ходатая и устойчивое развитие (15%). [1] Более конкретно шкалы описаны в руководстве по оцениванию. [2] В случае критерия устанавливается проходной балл. Если проект получает среднюю оценку по критерию менее 2,5, то он автоматически не подлежит финансированию.

Turismiteenuste ja -toodete arendamine

 

Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus:

VIKO tegevuspiirkonna oluline potentsiaal peitub turismisektoris. VIKO piirkonnas on mitmeid huvipakkuvaid ning omanäolisi turismiobjekte ja aktiivse puhkuse veetmise võimalusi. Piirkonda iseloomustab ainulaadne suurtööstuslik pärand, mille võimaluste rakendamine avab kohalike turismiettevõtetele mitmeid uusi võimalusi. Piirkonnas on käivitatud turismisektoris tegutsevate organisatsioonide koostöövõrgustik SüdameTee. Peamiseks väljakutseks on olemasoleva potentsiaali võimalikult tõhus rakendamine, uute, mitmekesiste ja atraktiivsete teenuste ja toodete arendamine ning seeläbi turistide arvukuse ja külastuskestvuse pikendamine.

Strateegia meetme eesmärk:

Meetme rakendamise peamiseks eesmärgiks on tõsta tegevuspiirkonna võimekust turistide teenindamiseks. Meetme raames toetatakse nii ühisprojektide kui ka koostööprojektide elluviimist. Meede vastab maaelu arengut käsitlevale prioriteedile 6.

Toetatavad tegevused:

Investeeringud majutus- ja toitlustusasutuste ning muude turismitoodete ja -teenuste arendamisse. Investeeringud turismitaristu rajamisse/parendamisse (nt viidastamine). Investeeringut toetava tarkvara kasutusele võtmine. Investeeringut toetavate turundustegevuste teostamine.

Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. meetmes lubatud taotlejad ning dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel):

Toetuse saajad:

mikroettevõtted, kolmanda sektori organisatsioonid , kohalikud omavalitsused, VIKO.
Investeering teostatakse MTÜ Virumaa Koostöökogu (VIKO) piirkonnas.
Taotlejad ja kasusaajad tegutsevad VIKO piirkonnas.
Ettevõtjate ja ettevõtlusprojektide puhul on vajalik esitada äriplaan koos finantsprognoosidega (finantsprognoos peab vastama investeeringu objektile ja mahtudele). Taotleja võib esitada taotlusvooru kohta ühe taotluse (välja arvatud juhul, kui taotleja on VIKO).
MTÜ/SA eelmise majandusaasta tegelik tulude jaotus ning käesoleva aasta prognoos, millest nähtub avaliku sektori toetuse osakaal.(näitab ära kes on riigihankekohuslane).
MTÜ/SA liikmete/asutajate nimekiri (v.a. usulised ühendused) taotluse esitamise eelmise kuu 1. kuupäeva seisuga.
Majutusasutuse ehitamisel peab ehitusprojekt vastama majutusasutustele esitatavatele nõuetele vastavalt kehtivale seadusandlusel.
Ehitusprojektid (kui on nõutud) peavad vastama vet-ameti, terviseameti, päästeameti nõuetele.
Taotlejal on kohustus üheksa kuu jooksul deklareerida 33% investeeringutest PRIA-le (kogu projekti maksumusest 33%). *Kui selgub, et investeeringute tegemist takistavad asjaolud on aktsepteeritavad siis võib taotleja selgituse esitada ning pikendada tegevuste elluviimist 3 kuud.

Taotleja esitab vajalikud dokumendid

 1. Projektitoetuse taotluse avaldus (pria vorm, eeltäidetudvorm-e-prias);
 2. Äriplaan (koos finantsprognoosidega) (VIKO vorm),
 3. Ehitustegevuse eelarve (e-prias),
 4. Eelprojekt või põhiprojekt koos seletuskirjaga
 5. Ehitusluba või ehitisteatis
 6. Seadmete soetamisel tuleb esitada detailne eelarvevorm koos soetuse tehniliste andmetega (viko vorm)
 7. Projektijuhtimine on lubatud ainult koostööprojektide elluviimisel. (tegevusgrupi suured ülepiirkonna projektid nagu nt viidamajandus)
 8. Ühisprojektide tegevuskava (2-4 aastat) – eelistatud on kogu piirkonda katvad tegevused. Ühisprojektide puhul peab kirjas olema projekti partneri tegevused ja rahaline/mitterahaline panus.
 9. Kasutusloa saamise ajaks peab maa sihtotstarve vastama investeeringu sihtotstarbele.
 10. Koostööprojektide ja välisõppereiside elluviijaks saab olla ainult VIKO.
 11. Lisaks loetletule, esitab taotleja kehtivas LEADER määruses nõutud dokumendid .

Toetuse maksimaalne suurus ja määr: 60 000 €, kuni 60%, va VIKO poolt elluviidavad kogu piirkonda hõlmavad projektid (kuni 90%)

Sihtvaldkond, kuhu strateegia meede panustab: 6A, 6B
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid ja määruse artiklid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab:
Prioriteet 6, artiklid 17, 19, 20, 35 Antud meede vastab selgelt EAFRD prioriteedile nr 6: sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu edendamine.

Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed:

Tulemusmõõdikud ja soovitud sihttasemed: toetusmeetme mõjul loodud töökohtade arv (vähemalt kolm aastat püsiv töökoht). Sihttase: 15 uut töökohta. Ööbimiste arv piirkonnas. Sihttase: ööbimiste arv on 2020. aastaks võrreldes 2013. aastaga kasvanud 50%. Väljundmõõdikud ja soovitud sihttasemed: turistidele suunatud uute/parendatud toodete ja teenuste arv piirkonnas. Sihttase: 20 uut/parendatud teenust/toodet.

Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid:

Taotluste hindamise aluseks on hindamiskriteeriumid, mis on olemuslikult kaheks jaotatud: 1. projekti sisuga seotud hindamiskriteeriumid (osakaal kokku 70%), sh: 1.1. vastavus VIKO strateegiale (15%); 1.2. mõju VIKO meetme eesmärgile ja indikaatorite täitmisele (25%); 1.3. koostöö ja innovaatilisus (15%); 1.4. projekti jätkusuutlikkus (15%). 2. projekti vormi ja taustaga seotud hindamiskriteeriumid (osakaal kokku 30%), sh: 2.1. projekti tegevuskava ja eelarve selgus (15%); 2.2. taotleja kogemus/pädevus ja jätkusuutlikkus (15%). [1] Täpsemalt kirjeldatakse skaalasid hindamisjuhendis. [2] Kriteeriumi puhul kehtestatakse lävend. Juhul, kui projekt saab kriteeriumi lõikes keskmiseks hindeks vähem kui 2,5, ei kuulu projekt automaatselt rahastamisele.

*****

Разработка туристических услуг и продуктов (Мера 2)

Краткое описание необходимости применения стратегической меры: важный потенциал региона деятельности VIKO кроется в туристическом секторе. В регионе VIKO есть много интересных и своеобразных туристических объектов и возможностей активного отдыха. Регион характеризуется уникальным индустриальным наследием, применение возможностей которого открывает для местных туристических компаний ряд новых перспектив. Сотрудничество между организациями, действующими в туристическом секторе региона, налажено посредством сети SüdameTee. Основная задача состоит в том, чтобы максимально эффективно реализовать имеющийся потенциал, разработать новые разнообразные и привлекательные услуги и продукты и таким образом увеличить количество туристов и продолжительность их пребывания.

Цель стратегической меры: Основная цель применения меры – повысить способность региона деятельности в обслуживании туристов. В рамках меры поддерживается как реализация совместных проектов, так и проектов сотрудничества. Данная мера соответствует 6-му приоритету, касающемуся развития сельской жизни.

Поддерживаемые виды деятельности: Инвестиции в развитие гостиничных и ресторанных предприятий и других туристических продуктов и услуг. Инвестиции в создание/улучшение туристической инфраструктуры (например, указатели). Инвестиции во внедрение поддерживающего программного обеспечения. Инвестиции в осуществление поддерживающей маркетинговой деятельности.

Требования местной активной группы к ходатайствующему о пособии на проект и получателю пособия на проект (в том числе: кто может ходатайствовать о пособии в рамках меры и документы, которые должны быть представлены ходатаем для получения пособия на проект):

Получатели пособия: микропредприятия, организации третьего сектора, местные самоуправления, VIKO.

Инвестиции осуществляются в регионе НКО Virumaa Koostöökogu (VIKO).

Ходатаи и получатели прибыли работают в регионе VIKO.

В случае предпринимателей и бизнес-проектов необходимо представить бизнес-план с финансовыми прогнозами (финансовый прогноз должен соответствовать объекту и объемам инвестиций). Ходатай может подать одну заявку в течение одного тура ходатайствования (за исключением, если ходатаем является VIKO).

Распределение фактической выручки НКО/ЦУ за предыдущий хозяйственный год и прогноз на текущий год, который показывает долю поддержки публичного сектора (показывает, кто является субъектом государственных закупок).

Список членов/основателей НКО/ЦУ (за исключением религиозных объединений) по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего подаче ходатайства.

При строительстве гостиничных учреждений строительный проект должен отвечать требованиям, предъявляемым к гостиничным учреждениям, в соответствии с действующим законодательством.

Строительные проекты (если требуется) должны соответствовать требованиям ветеринарного департамента, департамента здоровья и спасательного департамента.

Ходатай обязан в течение девяти месяцев декларировать в PRIA 33% инвестиций (33% от общей стоимости проекта). *Если выясняется, что обстоятельства, препятствующие инвестициям, являются приемлемыми, ходатай может предоставить объяснение и продлить выполнение мероприятий на 3 месяца.

Ходатай представляет необходимые документы

 1. Заявление о получении пособия на проект (форма PRIA).
 1. Бизнес-план с финансовыми прогнозами (форма VIKO).
 2. Бюджет строительных работ (e-pria).
 3. Предварительный проект или основной проект с пояснительной запиской.
 4. Разрешение на строительство, или извещение о строительстве, или письмо местного самоуправления о том, что данная деятельность не требует разрешения на строительство или извещения о строительстве.
 5. Покупка оборудования должна сопровождаться подробной бюджетной формой с техническими данными приобретения (форма VIKO).
 6. Управление проектами допускается только при реализации проектов сотрудничества (VIKO).
 7. План действий для совместных проектов (2-4 года) – предпочтение отдается мероприятиям, охватывающим весь регион. В случае совместных проектов должно быть представлено также Соглашение о намерениях.
 8. К моменту выдачи разрешения на эксплуатацию целевое назначение земли должно соответствовать целевому назначению инвестиций.
 9. Осуществлять проекты сотрудничества и зарубежные учебные поездки может только VIKO.
 10. В дополнение к перечисленному ходатай представляет документы, требуемые действующим постановлением LEADER.

Максимальная сумма и ставка пособия: 60 000 евро, до 60%, за исключением проектов, осуществляемых VIKO и охватывающих весь регион (до 90%).

Весь процесс ходатайствования проходит на эстонском языке.

Неприемлемые расходы: Подготовительные действия к инвестициям (покупка недвижимости, проектирование и т. д.) ❖ Покупка автотранспортных средств, за исключением случаев, когда они строго необходимы для оказания услуги ❖ Покупка сельскохозяйственной техники ❖ Общеобразовательное обучение ❖ Расходы на управление проектом и постоянные и административные расходы ❖ Добровольная работа ❖ Другие неприемлемые действия и расходы, вытекающие из постановления LEADER.

Целевая область, которой способствует стратегическая мера: 6A, 6B

Приоритеты и статьи, упомянутые в статье 5 постановления (ЕС) № 1305/2013 Европейского парламента и Совета, достижению целей которых наиболее содействует применение стратегической меры:

Приоритет 6, статьи 17, 19, 20, 35 Данная мера явно соответствует приоритету 6 EAFRD: содействие социальной вовлеченности, сокращению бедности и экономическому развитию в сельских регионах.

Индикаторы стратегической меры и целевые уровни:

Показатели эффективности и желаемые целевые уровни: количество рабочих мест, созданных при воздействии меры поддержки (рабочее место, сохраняющееся не менее трех лет). Целевой уровень: 15 новых рабочих мест. Количество ночевок в регионе. Целевой уровень: количество ночевок к 2020 году по сравнению с 2013 годом увеличилось на 50%. Показатели выхода и желаемые целевые уровни: количество новых/улучшенных продуктов и услуг для туристов в регионе. Целевой уровень: 20 новых/улучшенных услуг/продуктов.

Критерии оценивания ходатайств о пособии на проект:

Ходатайство оценивается по критериям, которые по существу делятся на две категории: 1. критерии оценивания, связанные с содержанием проекта (доля в целом 70%), в том числе: 1.1. соответствие стратегии VIKO (15%); 1.2. влияние на цель меры VIKO и на выполнение показателей (25%); 1.3. сотрудничество и инновативность (15%); 1.4. устойчивость проекта (15%). 2. критерии оценивания, связанные с формой и фоном проекта (доля в целом 30%), в том числе: 2.1. ясность плана действий и бюджета проекта (15%); 2.2. опыт/компетентность ходатая и устойчивое развитие (15%). [1] Более конкретно шкалы описаны в руководстве по оцениванию. [2] В случае критерия устанавливается проходной балл. Если проект получает среднюю оценку по критерию менее 2,5, то он автоматически не подлежит финансированию.

Nutikate energialahenduste kasutusele võtmine

 

Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus:

Energiasääst on kogu maailmas muutunud üha aktuaalsemaks. Energiahindade tõus, samuti energiajulgeolek on tinginud järjest suureneva taastuvenergia lahenduste kasutusele võtmise. Lahenduste alla kuuluvad ka mitmesugused kontrollerid ja seadmed, mis aitavad energiatarbimist optimeerida. Hoolimata tehnoloogia arenemisest on aga lahendused siiski konventsionaalsetega võrreldes veel suhteliselt kallid. Samuti on elanikkonna teadlikkus nutikatest energialahendustest veel küllaltki madal.

Strateegia meetme eesmärk:

Meetme rakendamise peamiseks eesmärgiks on toetada nutikate energialahenduste laiemat kasutusele võtmist piirkonnas. Meetme raames toetatakse ka ühisprojektide elluviimist. Meede vastab maaelu arengut käsitlevatele prioriteetidele 5 ja 6.

Toetatavad tegevused:

Investeeringud taastuvenergia tootmiseks vajalike seadmete soetamiseks ja paigalduseks. Investeeringud muude keskkonnasäästlike lahenduste kasutusele võtmiseks, va hoonete soojustamine. Investeeringu objektiga seotud koolitused. Energiaaudit. Tasuvusanalüüs toetatava tegevuse kohta. Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. meetmes lubatud taotlejad ning dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel):

Toetuse saajad: mikroettevõtted, kolmanda sektori organisatsioonid, kohalikud omavalitsused, VIKO.

 • Hoonetele (millel on nõutav energiamärgis vastavalt määrusele „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele1“), kuhu seade paigaldatakse on väljastatud energiamärgis*.
 • Muude lahenduste puhul, energiaaudit** (kui seda on võimalik antud seadmele koostada) või projekt toetatava tegevuse kohta (tootmisprotsessid või muud lahendused).
 • Kui taotlus nõuab seadusest tulenevalt projekteerimist siis on taotlusele lisatud projekt.
 • Tasuvusanalüüs ***
 • Taotluses on välja toodud soetatava seadme kasulik eluiga, mis ületab tasuvusaja vähemalt 1,5 kordselt
 • Ehitusluba, kui see on seadusega nõutud või KOV-i teatis, et ei vaja ehitusluba.
 • Projektid viiakse ellu VIKO piirkonnas
 • Taotleja võib esitada taotlusvooru kohta ühe taotluse
 • Kõik nõutud dokumendid tuleb koostada vastavalt kehtivale seadusandlusele ning vastava valdkonna eksperdi (omab vastavat regisreeringut) poolt.
 • *Energiamärgis – Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele https://www.riigiteataja.ee/akt/106052015002?leiaKehtiv
 • **Energiaaudit – Energiaauditi miinimumnõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/123122016003
 • ***Tasuvusanalüüs – arvutuslik kulu – tulu analüüs mis toob välja, kas ja mil määral ületavad projekti oodatavad tulud oodatavaid kulusid. Tasuvusanalüüs võib olla eraldi dokument või sisalduda mõnes muus esitatavas dokumendis.
 • MTÜ/SA eelmise majandusaasta tegelik tulude jaotus ning käesoleva aasta prognoos, millest nähtub avaliku sektori toetuste osakaal.
 • MTÜ/SA liikmete nimekiri (v.a. usulised ühendused) taotluse esitamise eelmise kuu 1. kuupäeva seisuga.
 • Taotlejal on kohustus üheksa kuu jooksul deklareerida 33% investeeringutest PRIA-le (kogu projekti maksumusest 33%). *Kui selgub, et investeeringute tegemist takistavad asjaolud on aktsepteeritavad siis võib taotleja selgituse esitada ning pikendada tegevuste elluviimist 3 kuud.
 • Lisaks loetletule, esitab taotleja kehtivas LEADER määruses nõutud dokumendid.

Toetuse maksimaalne suurus ja määr: 25 000 €, kuni 60%

Sihtvaldkond, kuhu strateegia meede panustab: 5B, 6B
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid ja määruse artiklid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab:

Prioriteedid 5 ja 6, artiklid 14, 17, 20, 35 Antud meede vastab selgelt EAFRD prioriteedile nr 6: sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu edendamine. Meede vastab prioriteedile nr 5: ressursitõhususe edendamine ning vähese CO2- heitega ja kliimamuutuste suhtes vastupidavale majandusele ülemineku toetamine põllumajanduses ning toiduainete-ja metsandussektoris. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed: Tulemusmõõdikud ja soovitud sihttasemed: Investeeringu mõjul saavutatud energiasääst. Sihttase: energiasääst aastas 10 000 kW. Omatarbeks toodetud ja tarbitud taastuvenergia hulk. Sihttase 500 000 KW. Väljundmõõdik ja soovitud sihttase: nutikaid energialahendusi kasutavate objektide arv. Sihttase: 21 objekti.

Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid:

Taotluste hindamise aluseks on hindamiskriteeriumid, mis on olemuslikult kaheks jaotatud: 1. projekti sisuga seotud hindamiskriteeriumid (osakaal kokku 70%), sh:1.1. vastavus VIKO strateegiale (15%); 1.2. mõju VIKO meetme eesmärgile ja indikaatorite täitmisele (25%); 1.3. koostöö ja innovaatilisus (15%); 1.4. projekti jätkusuutlikkus (15%). 2. projekti vormi ja taustaga seotud hindamiskriteeriumid (osakaal kokku 30%), sh: 2.1. projekti tegevuskava ja eelarve selgus (15%); 2.2. taotleja kogemus/pädevus ja jätkusuutlikkus (15%). [1] Täpsemalt kirjeldatakse skaalasid hindamisjuhendis. [2] Kriteeriumi puhul kehtestatakse lävend. Juhul, kui projekt saab kriteeriumi lõikes keskmiseks hindeks vähem kui 2,5, ei kuulu projekt automaatselt rahastamisele.

*****

Внедрение энергетических смарт-решений (Мера 3)

Краткое описание необходимости применения стратегической меры: Энергосбережение во всем мире становится все более актуальным. Рост цен на энергию, а также энергетическая безопасность привели к увеличению использования решений в области возобновляемой энергии. Решения включают также различные контроллеры и устройства, которые помогают оптимизировать потребление энергии. Однако несмотря на развитие технологии, эти решения, по сравнению с общепринятыми, все еще относительно дороги. Осведомленность населения об энергетических смарт-решениях также довольно низкая.

Цель стратегической меры: Основной целью применения меры является поддержка более широкого внедрения в регионе энергетических смарт-решений. В рамках меры поддерживается также реализация совместных проектов. Мера соответствует приоритетам развития сельской жизни под номерами 5 и 6.

Поддерживаемые виды деятельности: Инвестиции в покупку и установку оборудования, необходимого для производства возобновляемой энергии. Инвестиции для развертывания других экологически чистых решений, кроме утепления зданий. Обучение, связанное с объектом инвестирования. Энергетический аудит. Анализ рентабельности поддерживаемых мероприятий. Требования местной активной группы к ходатайствующему о пособии на проект и получателю пособия на проект (в том числе: кто может ходатайствовать о пособии в рамках меры и документы, которые должны быть представлены ходатаем для получения пособия на проект):

Получатели пособия: микропредприятия, организации третьего сектора, местные самоуправления, VIKO.

 • Зданиям (которые имеют энергетическую маркировку в соответствии с требованиями постановления „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele1“), где устанавливается устройство, выдана энергетическая маркировка*.
 • Для других решений – энергетический аудит ** (если он может быть составлен для данного устройства) или проект поддерживающей деятельности (производственные процессы или другие решения).
 • Если ходатайство требует проектирования исходя из закона, то проект должен быть приложен к ходатайству.
 • Анализ рентабельности ***
 • В ходатайстве указан срок службы приобретаемого оборудования, который превышает срок окупаемости по крайней мере в 1,5 раза.
 • Разрешение на строительство, если это требуется по закону, или уведомление местного самоуправления о том, что разрешение на строительство не требуется.
 • Проекты будут реализованы в регионе VIKO.
 • Ходатай может подать одну заявку в течение одного тура ходатайствования.
 • Все необходимые документы должны быть составлены в соответствии с действующим законодательством экспертом в данной области (имеющим соответствующую регистрацию).
 • *Энергетическая маркировка – Требования к форме и порядку выдачи энергетической маркировки https://www.riigiteataja.ee/akt/106052015002?leiaKehtiv
 • **Энергетический аудит – Минимальные требования к проведению энергетического аудита https://www.riigiteataja.ee/akt/123122016003
 • ***Анализ рентабельности – Расчетный анализ расходов-доходов, который показывает, превышает ли ожидаемый доход от проекта ожидаемые затраты и в какой степени. Анализ рентабельности может быть отдельным документом или содержаться в другом представляемом документе.
 • Фактическое распределение доходов НКО/ЦУ за предыдущий хозяйственный год и прогноз на текущий год, показывающий долю пособий публичного сектора.
 • Список членов НКО/ЦУ (исключая религиозные объединения) по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего подаче ходатайства.
 • Ходатай обязан в течение девяти месяцев декларировать в PRIA 33% инвестиций (33% от общей стоимости проекта). *Если выясняется, что обстоятельства, препятствующие инвестициям, являются приемлемыми, ходатай может предоставить объяснение и продлить выполнение мероприятий на 3 месяца.
 • В дополнение к перечисленному ходатай представляет документы, требуемые действующим постановлением LEADER.

Максимальная сумма и ставка пособия: 25 000 евро, до 60%

Весь процесс ходатайствования проходит на эстонском языке.

Неприемлемые расходы: Сетевые передатчики мощностью более 15 кВт или превышающие количество энергии, потребляемой в производственном процессе или в зданиях, в год более чем на 10% ❖ Утепление зданий ❖ Подготовительные работы (проектирование, исследования и т. д.) ❖ Расходы на управление проектом, фиксированные и административные расходы ❖ Добровольная работа ❖ Другие неприемлемые действия и расходы, вытекающие из постановления LEADER.

Целевая область, которой способствует стратегическая мера: 5B, 6B

Приоритеты и статьи, упомянутые в статье 5 постановления (ЕС) № 1305/2013 Европейского парламента и Совета, достижению целей которых наиболее содействует применение стратегической меры:

Приоритеты 5 и 6, статьи 14, 17, 20, 35 Данная мера явно соответствует приоритету 6 EAFRD: содействие социальной вовлеченности, сокращению бедности и экономическому развитию в сельских регионах. Мера соответствует приоритету 5: содействие эффективности использования ресурсов и поддержка перехода к экономике с малыми выбросами углекислого газа и устойчивостью к климатическим изменениям в сельском хозяйстве, а также в секторе продовольствия и лесного хозяйства. Индикаторы стратегической меры и целевые уровни: Показатели эффективности и желаемые целевые уровни: экономия энергии, достигнутая в результате инвестиций. Целевой уровень: экономия энергии в год 10 000 кВт. Объем возобновляемой энергии, производимой и потребляемой для собственных нужд. Целевой уровень: 500 000 кВт. Показатель выхода и желаемый целевой уровень: количество объектов, использующих энергетические смарт-решения. Целевой уровень: 21 объект.

Критерии оценивания ходатайств о пособии на проект:

Ходатайство оценивается по критериям, которые по существу делятся на две категории: 1. критерии оценивания, связанные с содержанием проекта (доля в целом 70%), в том числе: 1.1. соответствие стратегии VIKO (15%); 1.2. влияние на цель меры VIKO и на выполнение показателей (25%); 1.3. сотрудничество и инновативность (15%); 1.4. устойчивость проекта (15%). 2. критерии оценивания, связанные с формой и фоном проекта (доля в целом 30%), в том числе: 2.1. ясность плана действий и бюджета проекта (15%); 2.2. опыт/компетентность ходатая и устойчивое развитие (15%). [1] Более конкретно шкалы описаны в руководстве по оцениванию. [2] В случае критерия устанавливается проходной балл. Если проект получает среднюю оценку по критерию менее 2,5, то он автоматически не подлежит финансированию.

Piirkonna kompetentside tõstmine

 

Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus:

Kolmanda sektori organisatsioonide arenguid saab VIKO tegevuspiirkonnas positiivseiks lugeda. Samas jääb nende arv 1000 elaniku kohta Eesti keskmisele näitajale alla. Lisaks investeeringutele on oluline panustada organisatsioonide oskusteabe arengusse ning seeläbi jätkusuutlikkusse rakendades seejuures VIKO piirkonna spetsiifilisi ressursse. Väljakutseks on organisatsioonide (nii kogukondlike kui ka näiteks ettevõtjate ühenduste) võimekuse kasvatamine, ettevõtlikkuse suurendamine ning teadmiste taseme tõstmine.

Strateegia meetme eesmärk:

Meetme rakendamise peamiseks eesmärgiks on tõsta kogukonna ettevõtlushoiakuid ja oskusteadmiste taset ning laiendada inimeste silmaringi. Meetme raames toetatakse nii ühisprojektide kui ka koostööprojektide elluviimist. Meede vastab maaelu arengut käsitlevatele prioriteetidele 1, 4 ja 6.

Toetatavad tegevused:

Eelistatud on kogu piirkonda katvad tegevused, sh: õppereisid ja koolitused. Koostööprojektide ja välisõppereise saab taotleda ainult VIKO. Õppeprogrammide ettevalmistamine ja läbiviimine. Keskkonnateemalised sündmused. Ökoinnovaatiliste- ja nutilahenduste väljatöötamine. Koostöö haridus- ja teadusasutustega. Uuringud ja analüüsid. Võrgustike ja koostöö arendamisega soetud tegevused ja sündmused. Tegevuste elluviimiseks vajaliku inventari soetamine. Koostööprojektide kavandamine ja elluviimine, sh rahvusvaheliselt. Ühisprojektide tegevuskava (2-4 aastat) – eelistatud on kogu piirkonda katvad tegevused. Ühisprojektide puhul peab kirjas olema projekti partneri tegevused ja rahaline/mitterahaline panus. Teadmussiirde (koolitus) projektide puhul peab koolitaja omama asjakohast pädevust teemakohase koolituse läbiviimiseks. Asjakohast pädevust hindab hindamise töögrupp.

Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. meetmes lubatud taotlejad ning dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel):

Toetuse saajad: ettevõtjad, kolmanda sektori organisatsioonid, kohalikud omavalitsused, VIKO.
Taotlejad ja kasusaajad tegutsevad MTÜ Virumaa Koostöökogu (VIKO) piirkonnas.
Investeering või tegevus jääb VIKO piirkonda. Koostööprojektide ja välisõppereiside elluviijaks saab olla vaid VIKO.
Eelistatud on kogu piirkonda katvad tegevused.
Taotleja võib esitada taotlusvooru meetmesse ühe taotluse (välja arvatud juhul, kui taotleja on VIKO. EV, MTÜ/SA esitavad eelmise majandusaasta tegeliku tulude jaotuse ning käesoleva aasta prognoosi, millest nähtub avaliku sektori toetuste osakaal.
Projektijuhtimine on lubatud ainult koostööprojektide elluviimisel. MTÜ/SA liikmete/asutajate nimekiri (v.a. usulised ühendused) taotluse esitamise eelmise kuu 1. kuupäeva seisuga.
Vabatahtlik tasustama töö päevik.
Ühisprojektide tegevuskava (2-4 aastat) – eelistatud on kogu piirkonda katvad tegevused. Ühisprojektide puhul peab kirjas olema projekti partneri tegevused ja rahaline/mitterahaline panus. Lisaks loetletule, esitab taotleja kehtivas LEADER määruses nõutud dokumendid.

Toetuse maksimaalne suurus ja määr: 15 000 €, sh võivad inventari soetamise kulud toetuse mahust moodustada kuni 20%, kuid mitte üle 2000 €. VIKO, mittetulundusühingud, sihtasutused ja omavalitsused – kuni 90%. Ettevõtted – kuni 60%.

Sihtvaldkond, kuhu strateegia meede panustab: 1A, 4A, 6B
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid ja määruse artiklid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab:

Prioriteedid 1, 4 ja 6, artiklid 14, 20, 35, 44 Antud meede vastab EAFRD prioriteedile nr 6: sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu edendamine. Täiendavalt vastab meede EAFRD prioriteedile nr 1: teadmussiirde ja innovatsiooni parandamine põllumajanduses, metsanduses ning maapiirkondades. Samuti vastab meede EAFRD prioriteedile 4: põllumajanduse ja metsandusega seotud ökosüsteemide ennistamine, säilitamine ja parandamine.

Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed:

Tulemusmõõdik: VIKO piirkonna elanike arv, kes on tegevustesse kaasatud. Sihttase: 500. Väljundmõõdikud: läbi viidud koolituste ja sündmuste arv. Sihttase: 15 koolitust/sündmust. Projektide arv, mille raames on soetatud aktiivses kasutuse olevat tegevusvarustust (spordivahendid, kunsti-, muusika vahendid, jms). Sihttase: 10 projekti. Rahvusvaheliste koostööprojektide arv. Sihttase: 5 projekti.

Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid:

Taotluste hindamise aluseks on hindamiskriteeriumid, mis on olemuslikult kaheks jaotatud: 1. projekti sisuga seotud hindamiskriteeriumid (osakaal kokku 70%), sh:1.1. vastavus VIKO strateegiale (15%); 1.2. mõju VIKO meetme eesmärgile ja indikaatorite täitmisele (25%); 1.3. koostöö ja innovaatilisus (15%); 1.4. projekti jätkusuutlikkus (15%). 2. projekti vormi ja taustaga seotud hindamiskriteeriumid (osakaal kokku 30%), sh: 2.1. projekti tegevuskava ja eelarve selgus (15%); 2.2. taotleja kogemus/pädevus ja jätkusuutlikkus (15%). [1] Täpsemalt kirjeldatakse skaalasid hindamisjuhendis. [2] Kriteeriumi puhul kehtestatakse lävend. Juhul, kui projekt saab kriteeriumi lõikes keskmiseks hindeks vähem kui 2,5, ei kuulu projekt automaatselt rahastamisele.

*****

Повышение компетенций региона (Мера 4)

Краткое описание необходимости применения стратегической меры: Развитие организаций третьего сектора в регионе деятельности VIKO можно считать позитивным. В то же время их количество на 1000 жителей ниже среднего по Эстонии. В дополнение к инвестициям важно вносить вклад в развитие ноу-хау организаций и тем самым в устойчивое развитие, используя при этом специфические ресурсы региона VIKO. Задача состоит в том, чтобы увеличить потенциал организаций (как общинных, так, например, и объединений предпринимателей), увеличить предприимчивость и повысить уровень знаний.

Цель стратегической меры: Основная цель применения этой меры заключается в повышении предпринимательских установок общины и уровня знаний и навыков, а также расширении кругозора людей. В рамках меры поддерживается как реализация совместных проектов, так и проектов сотрудничества. Эта мера соответствует приоритетам развития сельской жизни 1, 4 и 6.

Поддерживаемые виды деятельности: Предпочтительной является деятельность, охватывающая весь регион, в том числе учебные поездки и обучение. О проектах сотрудничества и учебных поездках за границу может ходатайствовать только VIKO. Подготовка и проведение учебных программ. Мероприятия, связанные с окружающей средой. Разработка экологических инновационных, а также смарт-решений. Сотрудничество с образовательными и научными учреждениями. Исследования и анализы. Деятельность и мероприятия, связанные с развитием сетей и сотрудничества. Приобретение инвентаря, необходимого для осуществления деятельности. Планирование и реализация проектов сотрудничества, в том числе на международном уровне. План действий для совместных проектов (2-4 года) – предпочтение отдается мероприятиям, охватывающим весь регион. В случае совместных проектов должны быть прописаны действия партнера по проекту и денежный/нематериальный вклад. В случае передачи знаний (тренинг) преподаватель должен обладать соответствующей компетенцией для проведения тематического тренинга. Соответствующую компетенцию оценивает рабочая группа по оцениванию.

Требования местной активной группы к ходатайствующему о пособии на проект и получателю пособия на проект (в том числе: кто может ходатайствовать о пособии в рамках меры и документы, которые должны быть представлены ходатаем для получения пособия на проект):

Получатели пособия: предприятия, организации третьего сектора, местные самоуправления, VIKO.

Ходатаи и получатели прибыли работают в регионе VIKO.

Инвестиции или деятельность остается в регионе VIKO. Проекты сотрудничества и зарубежные учебные поездки могут быть реализованы только VIKO.

Предпочтение отдается мероприятиям, охватывающим весь регион.

Ходатай может подать одну заявку в течение одного тура ходатайствования (за исключением случая, если ходатаем является VIKO). ЭР, НКО/ЦУ представляют распределение фактической выручки за предыдущий хозяйственный год и прогноз на текущий год, который показывает долю пособий публичного сектора.

Управление проектами разрешено только для реализации совместных проектов. Список членов/основателей НКО/ЦУ (за исключением религиозных объединений) по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего подаче ходатайства.

Дневник добровольной бесплатной работы.

План действий для совместных проектов (2-4 года) – предпочтение отдается мероприятиям, охватывающим весь регион. В случае совместных проектов должны быть прописаны действия партнера по проекту и денежный/нематериальный вклад. В дополнение к перечисленному ходатай представляет документы, требуемые действующим постановлением LEADER.

Максимальная сумма и ставка пособия: 15 000 €, в том числе расходы на покупку инвентаря могут составить до 20% от объема пособия, но не более 2000 €. VIKO, некоммерческие организации, целевые учреждения и самоуправления – до 90%. Предприятия – до 60%.

Весь процесс ходатайствования проходит на эстонском языке.

 

Неприемлемые расходы: ❖ Строительство ❖ Организация сельских праздников и празднования других знаменательных дат ❖ Закупка автотранспортных средств ❖ Стипендии ❖ Управление проектами ❖ Другие неприемлемые действия и расходы, вытекающие из постановления LEADER.

Целевая область, которой способствует стратегическая мера: 1A, 4A, 6B

Приоритеты и статьи, упомянутые в статье 5 постановления (ЕС) № 1305/2013 Европейского парламента и Совета, достижению целей которых наиболее содействует применение стратегической меры:

Приоритеты 1, 4 и 6, статьи 14, 20, 35, 44 Данная мера соответствует приоритету 6 EAFRD: содействие социальной вовлеченности, сокращению бедности и экономическому развитию в сельских регионах. Кроме того, эта мера соответствует приоритету 1 EAFRD: улучшение передачи знаний и инноваций в сельском и лесном хозяйстве и сельских регионах. Мера также соответствует приоритету 4 EAFRD: восстановление, сохранение и улучшение экосистем, связанных с сельским и лесным хозяйством.

Индикаторы стратегической меры и целевые уровни: Показатель эффективности: количество жителей региона VIKO, вовлеченных в деятельность. Целевой уровень: 500. Показатели выхода: количество проведенных курсов и мероприятий. Целевой уровень: 15 курсов/мероприятий. Количество проектов, в рамках которых было приобретено оснащение, находящееся в активном использовании (средства для занятий спортом, искусством, музыкой и т. п.). Целевой уровень: 10 проектов. Количество проектов международного сотрудничества. Целевой уровень: 5 проектов.

Критерии оценивания ходатайств о пособии на проект: Ходатайство оценивается по критериям, которые по существу делятся на две категории: 1. критерии оценивания, связанные с содержанием проекта (доля в целом 70%), в том числе: 1.1. соответствие стратегии VIKO (15%); 1.2. влияние на цель меры VIKO и на выполнение показателей (25%); 1.3. сотрудничество и инновативность (15%); 1.4. устойчивость проекта (15%). 2. критерии оценивания, связанные с формой и фоном проекта (доля в целом 30%), в том числе: 2.1. ясность плана действий и бюджета проекта (15%); 2.2. опыт/компетентность ходатая и устойчивое развитие (15%). [1] Более конкретно шкалы описаны в руководстве по оцениванию. [2] В случае критерия устанавливается проходной балл. Если проект получает среднюю оценку по критерию менее 2,5, то он автоматически не подлежит финансированию.

Noorte aktiviseerimine ja kaasamine

 

Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus:

Vähene ja kiirelt vähenev noorte osakaal on VIKO tegevuspiirkonna jaoks üheks lahendamist vajavaks põhiprobleemiks. Piirkonna jätkusuutlikkuse tagamiseks on oluline leida atraktiivseid võimalusi noortele nii töö- kui ka ettevõtja, samuti kolmanda sektori esindajana. Selleks on tarvis kujundada neis ettevõtlikkushoiakuid ning siduda neid tihedamalt oma kodukohaga.

Strateegia meetme eesmärk:

Meetme rakendamise peamiseks eesmärgiks on tõsta noorte ettevõtlushoiakuid ja oskusteadmiste taset ning laiendada nende silmaringi. Meede vastab maaelu arengut käsitlevatele prioriteetidele 1 ja 6.

Toetatavad tegevused:

Noorte laagrite, -malevate jms korraldamine ning nendega seotud kulud. Ettevõtlikkust arendavad tegevused ning nendega seotud kulud. Oskuste arendamisega seotud tegevused ning nendega seotud kulud (koolitused jms). Siseriiklike õppereisidega seotud kulud. Tegevuste elluviimiseks vajaliku inventari soetamise kulud. Võrgustike ja koostöö arendamisega soetud tegevused ja sündmused. Koostööprojektide kavandamine ja elluviimine, sh rahvusvaheliselt.

Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. meetmes lubatud taotlejad ning dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel):

Toetuse saajad: mikroettevõtted, kolmanda sektori organisatsioonid, kohalikud omavalitsused, VIKO.
Taotlejad ja kasusaajad tegutsevad VIKO piirkonnas.
Koostööprojektide ja välisõppereiside elluviijaks saab olla vaid VIKO.
Tegevuste sihtgrupiks peavad olema 7-26-aastased VIKO piirkonna elanikud, eelistatud on noorte poolt algatatud projektid.
Teadmussiirde (koolitus) projektide puhul peab koolitaja omama asjakohast pädevust teemakohase koolituse läbiviimiseks.
Asjakohast pädevust hindab hindamise töögrupp.
Taotleja võib esitada taotlusvooru meetmesse ühe taotluse (välja arvatud juhul, kui taotleja on VIKO.
Vabatahtlik tasustamata töö päevik.
Projektijuhtimine on lubatud ainult koostööprojektide elluviimisel.
MTÜ/SA eelmise majandusaasta tegelik tulude jaotus ning käesoleva aasta prognoos, millest nähtub avaliku sektori toetuste osakaal.
MTÜ/SA liikmete/asutajate nimekiri (v.a. usulised ühendused) taotluse esitamise eelmise kuu 1. kuupäeva seisuga.
Lisaks loetletule, esitab taotleja kehtivas LEADER määruses nõutud dokumendid.

Toetuse maksimaalne suurus ja määr: 15 000 €, sh investeeringud 5000 eurot. Mittetulundusühingud, sihtasutused ja omavalitsused – kuni 90 %. Ettevõtted – kuni 60 %

Sihtvaldkond, kuhu strateegia meede panustab: 1A, 6B
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid ja määruse artiklid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab:

Prioriteedid 1 ja 6, artiklid 14, 20, 35, 44 Antud meede vastab EAFRD prioriteedile nr 6: sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu edendamine.Täiendavalt vastab meede EAFRD prioriteedile nr 1: teadmussiirde ja innovatsiooni parandamine põllumajanduses, metsanduses ning maapiirkondades.

Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed:

Tulemusmõõdik: VIKO piirkonna noorte arv, kes on tegevustesse kaasatud. Sihttase: 600 noort. Väljundmõõdikud: ellu viidud noorte algatuste (laagrid, koolitused arv. Sihttase: 15 noorte algatust. Projektide arv, mille raames on soetatud aktiivses kasutuse olevat tegevusvarustust (spordi-, kunsti-, muusika vahendid, jms). Sihttase: 5 projekti.

Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid:

Taotluste hindamise aluseks on hindamiskriteeriumid, mis on olemuslikult kaheks jaotatud: 1. projekti sisuga seotud hindamiskriteeriumid (osakaal kokku 70%), sh: 1.1. vastavus VIKO strateegiale (15%); 1.2. mõju VIKO meetme eesmärgile ja indikaatorite täitmisele (25%); 1.3. koostöö ja innovaatilisus (15%); 1.4. projekti jätkusuutlikkus (15%). 2. projekti vormi ja taustaga seotud hindamiskriteeriumid (osakaal kokku 30%), sh: 2.1. projekti tegevuskava ja eelarve selgus (15%); 2.2. taotleja kogemus/pädevus ja jätkusuutlikkus (15%). [1] Täpsemalt kirjeldatakse skaalasid hindamisjuhendis. [2] Kriteeriumi puhul kehtestatakse lävend. Juhul, kui projekt saab kriteeriumi lõikes keskmiseks hindeks vähem kui 2,5, ei kuulu projekt automaatselt rahastamisele.

*****

Активизация и вовлечение молодежи (Мера 5)

Краткое описание необходимости применения стратегической меры: Низкая и быстро уменьшающаяся доля молодых людей является одной из ключевых проблем в регионе VIKO, требующих решения. Для обеспечения устойчивого развития региона необходимо найти привлекательные возможности для молодых людей как в качестве работников, так и предпринимателей, а также представителей третьего сектора. В этих целях у молодежи нужно формировать предпринимательские установки и более тесную связь с родными местами.

Цель стратегической меры: Основная цель применения этой меры заключается в развитии предпринимательских установок, повышении уровня знаний молодых людей и расширении их кругозора. Мера соответствует приоритетам развития сельской жизни под номерами 1 и 6.

Поддерживаемые виды деятельности: Организация молодежных лагерей, дружин и т. д. и сопутствующие этому расходы. Деятельность по развитию предприимчивости и сопутствующие этому расходы. Деятельность по развитию навыков и сопутствующие этому расходы (обучение и т. д.). Расходы, связанные с внутригосударственными учебными поездками. Расходы на приобретение необходимого для осуществления деятельности инвентаря. Деятельность и мероприятия, связанные с развитием сетей и сотрудничества. Планирование и реализация проектов сотрудничества, в том числе на международном уровне.

Требования местной активной группы к ходатайствующему о пособии на проект и получателю пособия на проект (в том числе: кто может ходатайствовать о пособии в рамках меры и документы, которые должны быть представлены ходатаем для получения пособия на проект):

Получатели пособия: микропредприятия, организации третьего сектора, местные самоуправления, VIKO.

Ходатаи и получатели прибыли работают в регионе VIKO.

Проекты сотрудничества и зарубежные учебные поездки могут быть реализованы только VIKO.

Целевой группой мероприятий должны быть жители региона VIKO в возрасте от 7 до 26 лет, предпочтение отдается проектам, инициированным молодежью.

В случае передачи знаний (тренинг) преподаватель должен обладать соответствующей компетенцией для проведения тематического тренинга. Соответствующую компетенцию оценивает рабочая группа по оцениванию.

Ходатай может подать одну заявку в течение одного тура ходатайствования (за исключением случая, если ходатаем является VIKO).

Дневник добровольной бесплатной работы.

Управление проектами разрешено только для реализации совместных проектов.

Фактическое распределение доходов НКО/ЦУ за предыдущий хозяйственный год и прогноз на текущий год, показывающий долю пособий публичного сектора.

Список членов/основателей НКО/ЦУ (за исключением религиозных объединений) по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего подаче ходатайства.

В дополнение к перечисленному ходатай представляет документы, требуемые действующим постановлением LEADER.

Максимальная сумма и ставка пособия: 15 000 €, в том числе инвестиции в 5000 евро. Некоммерческие организации, целевые учреждения и самоуправления – до 90%. Предприятия – до 60%.

Весь процесс ходатайствования проходит на эстонском языке.

Неприемлемые расходы: ❖ Строительство ❖ Организация сельских праздников и других торжеств ❖ Покупка автотранспортных средств ❖ Стипендии ❖ Управление проектами ❖ Другие неприемлемые действия и расходы, вытекающие из постановления LEADER

Целевая область, которой способствует стратегическая мера: 1A, 6B

Приоритеты и статьи, упомянутые в статье 5 постановления (ЕС) № 1305/2013 Европейского парламента и Совета, достижению целей которых наиболее содействует применение стратегической меры:

Приоритеты 1 и 6, статьи 14, 20, 35, 44. Данная мера соответствует приоритету 6 EAFRD: содействие социальной вовлеченности, сокращению бедности и экономическому развитию в сельских регионах. Кроме того, эта мера соответствует приоритету 1 EAFRD: улучшение передачи знаний и инноваций в сельском и лесном хозяйстве и сельских регионах.

Индикаторы стратегической меры и целевые уровни: Показатель эффективности: количество молодых людей в регионе VIKO, вовлеченных в мероприятия. Целевой уровень: 600 молодых людей. Показатели выхода: количество реализованных молодежных инициатив (лагеря, учебные курсы). Целевой уровень: 15 молодежных инициатив. Количество проектов, в рамках которых было приобретено оснащение, находящееся в активном использовании (средства для занятий спортом, искусством, музыкой и т. д.). Целевой уровень: 5 проектов.

Критерии оценивания ходатайств о пособии на проект: Ходатайство оценивается по критериям, которые по существу делятся на две категории: 1. критерии оценивания, связанные с содержанием проекта (доля в целом 70%), в том числе: 1.1. соответствие стратегии VIKO (15%); 1.2. влияние на цель меры VIKO и на выполнение показателей (25%); 1.3. сотрудничество и инновативность (15%); 1.4. устойчивость проекта (15%). 2. критерии оценивания, связанные с формой и фоном проекта (доля в целом 30%), в том числе: 2.1. ясность плана действий и бюджета проекта (15%); 2.2. опыт/компетентность ходатая и устойчивое развитие (15%). [1] Более конкретно шкалы описаны в руководстве по оцениванию. [2] В случае критерия устанавливается проходной балл. Если проект получает среднюю оценку по критерию менее 2,5, то он автоматически не подлежит финансированию.