Maksetaotluse esitamine

PRIA juhend Nõuded korrektse maksetaotluse esitamiseks

Leader määruse § 43. Projektitoetuse tegevuse elluviimist ja investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine.

MAKSETAOTLUSE ESITAMISEKS VAJALIKUD VORMID:

Maksetaotlus täidetakse e-PRIA-s

Maksetaotlus (OTKA) osaliselt tasutud kuludokumentide alusel välja makstud toetuse tõendamiseks täidetakse e-PRIA-s 7 tööpäeva jooksul, peale toetuse laekumist. Lisatakse maksekorraldused makse tõendamiseks.

Lisatakse alljärgnevad dokumendid:
1. Hinnapäring/tehnilised tingimused/Pakkumiskutse

2. Hinnapakkumus(ed) – kui hinnapakkumuse kehtivuse aeg on lõppenud ostmise ajaks, tuleb võtta kõik uued hinnapakkumused

3. Ehitustegevuse kulude aruanne
4. Ehitusluba/ehitusteatis/kirjalik nõusolek

5. Kasutusluba – viimase maksetaotlusega (maa sihtotstarve peab vastama investeeringule)

6. Ehitusprojekt (eelprojekt või  põhiprojekt) – joonised, seletuskiri, asendiplaan

7. Teostatud tööde aktid, kui on muudatusi, siis ka ärajäävate, juurdetulevate tööde akt.
8. Liisinguleping, maksegraafik, üleandmise-vastuvõtmise akt
9. Arved
10. Maksekorraldused või arvelduskonto väljavõte

11. Kinnituskiri – kasutatud masina, seadme ostmisel

12. Ostu-müügileping – eraisiku käest ostmisel

13. Päevakava, osalejate nimekiri (tähistatud)- koolitused, seminarid, õppereisid jm üritused
14. Vabatahtliku tasustamata töö päevik

15. Riigihanke dokumendid