TAOTLUSE ESITAMINE

Taotleja täidab nõutud vormid vastavalt kehtivale Leader määrusele www.riigiteataja.ee/akt/127102015011

Kõik taotlused tuleb esitada läbi uue e-pria www.pria.ee/et/ePRIA


DOKUMENDID, VORMID, ABIKÕLBLIKKUSE KRITEERIUM

ABIKS TAOTLEJALE