Taotluse esitamine

Taotleja täidab nõutud vormid vastavalt kehtivale Leader määrus 

Kõik taotlused tuleb esitada läbi uue e-pria E-pria

DOKUMENDIDVORMID, ABIKÕLBLIKKUSE KRITEERIUM

 • Taotleja peab olema e-pria kliendiks registreerunud
 • Taotlejad ja kasusaajad tegutsevad VIKO piirkonnas, investeering jääb VIKO piirkonda
 • Projektitaotleja võib esitada taotlusvoorus meetme kohta 1 taotluse
 • Koostööprojektide ja välisõppereiside elluviijaks saab olla ainult Virumaa Koostöökogu  MTÜ
 • Toetustaotluse esitamine läbi e-pria e-pria
 • Ehitustegevuse eelarve PRIA vormil Ehitustegevuse eelarve.xls
 • Leader projektitoetuse tegevused uues e-prias (puudutab ehitustegevusi)
 • Ehitustegevuse hinnapakkumus PRIA vormil Ehitustegevuse hinnapakkumus.xls
 • NB! Hinnapakkumised tuleb esitada PRIA-le esimese maksetaotlusega.
 • KOHUSTUSLIK Eelprojekt või põhiprojekt koos seletuskirjaga
 • KOHUSTUSLIK Ehitusluba või ehitusteatis, kui seda ei vajata siis KOV kiri
 • DETAILNE EELARVE KM kohustlane (viko vorm)
 • DETAILNE EELARVE mitte KM kohustlane (viko vorm)
 • Vabatahtliku tasustamata töö päevik (lubatud ainult meetme 4 ja meetme 5 juures)
 • Ettevõtja ja ettevõtlusprojekti puhul nõutav äriplaan koos finantsprognoosiga  Finantsprognoos (ainult VIKO vormil)  (meede 1, 2) ÄRIPLAANI VORM kinnitatud 24.05.2017  
 • MTÜ/SA eelmise majandusaasta tulude jaotus, millest nähtub avaliku sektori toetuse osakaal ning käesoleva aasta prognoos (meede 2,3,4,5) jälgitakse, kas taotleja on riigihankekohuslane või mitte.
 • MTÜ/SA liikmete nimekiri (meede 2,3,4,5)
 • Ühisprojektide tegevuskava (2-4 aastat) – eelistatud on kogu piirkonda katvad tegevused (meede 1,2,3,4,5)Ühisprojekti tegevuskava (eeltäidetud PRIA vorm e-pria keskkonnas)
 • Ühiste kavatsuste kokkuleppe
 • Hoonetele on väljastatud energiamärgis või teostatud energiaaudit (meede 3) Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele
 • Hoonetele (millel on nõutav energiamärgis vastavalt määrusele „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele“), kuhu seade paigaldatakse on väljastatud energiamärgis. (meede 3)
 • Muude lahenduste puhul, energiaaudit (kui seda on võimalik antud seadmele koostada) või projekt toetatava tegevuse kohta (tootmisprotsessid või muud lahendused). (meede 3)
 • Kui taotlus nõuab seadusest tulenevalt projekteerimist siis on taotlusele lisatud projekt (meede 3).
 • Tasuvusanalüüs (meede 3)
 • Lisaks loetelule, esitab taotleja kehtivas LEADER määruses nõutud dokumendid.
ABIKS TAOTLEJALE