Meetmed

Mikroettevõtluse arendamine

 

Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus: VIKO tegevuspiirkonna rahvaarv väheneb ja vananeb võrreldes Eesti keskmisega kiiresti, surve tööealisele elanikkonnale kasvab. Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv on nii Ida- kui LääneVirumaa ja Eesti keskmisega võrreldes madal (15 ettevõtet 1000 elaniku kohta). Brutokuupalga keskmine tase jääb Eesti keskmisest alla. Teisalt iseloomustab tegevuspiirkonda tugev võrgustikutöö (nt Viru Toit) ning kohaliku ressursi (loodusressursid jm) mitmekesisus. Eelnevast tulenevalt on vajalik senisest enam tähelepanu pöörata kestlike töökohtade loomisele ning mikroettevõtluse arendamisele, mis rakendab tulemuslikult kohalikku ressurssi. Samuti on vajalik panustada vastava taristu arendamisse.

Strateegia meetme eesmärk:

Meetme rakendamise peamiseks eesmärgiks on jätkusuutlike töökohtade arvu kasvatamine ja/või uuenduslike kohalikul ressursil põhinevate teenuste ja toodete arvu suurendamine. Meede on suunatud piirkonnas tegutsevatele mikroettevõtetele. Meede vastab maaelu arengut käsitlevatele prioriteetidele 1, 3 ja 6.

Toetatavad tegevused:

Investeeringud hoonetesse, taristusse, sisustusse ja seadmetesse. Seadmete ekspluateerimisega seotud koolitused. Investeeringut toetava tarkvara kasutusele võtmine. Investeeringut toetavate turundustegevuste teostamine.

Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. meetmes lubatud taotlejad ning dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel):

Toetuse saajad: MIKROETTEVÕTTED.

Investeering teostatakse MTÜ Virumaa Koostöökogu (VIKO) piirkonnas.
Taotlejad ja kasusaajad tegutsevad (VIKO) piirkonnas.
Taotleja võib esitada taotlusvooru meetmesse ühe taotluse (va VIKO). Teadmussiirde (koolitus) projektide puhul peab koolitaja omama asjakohast pädevust teemakohase koolituse läbiviimiseks. Asjakohast pädevust hindab hindamise töögrupp. Kohaliku toidu tootmised peavad vastama vet-ameti nõuetele. Taotlejal on kohustus üheksa kuu jooksul deklareerida 33% investeeringutest PRIA-le (kogu projekti maksumusest 33%). *Kui selgub, et investeeringute tegemist takistavad asjaolud on aktsepteeritavad siis võib taotleja selgituse esitada ning pikendada tegevuste elluviimist 3 kuud.

Taotleja esitab vajalikud dokumendid

 1. Projektitoetuse taotluse avaldus (e-prias)
 2. Äriplaan (koos finantsprognoosidega),
 3. Ehitustegevuse eelarve (e-prias),
 4. Eelprojekt või põhiprojekt koos seletuskirjaga
 5. Ehitusluba või ehitusteatis
 6. Seadmete soetamisel tuleb esitada detailne eelarvevorm koos soetuse tehniliste andmetega (viko vorm)
 7. Ühisprojektide tegevuskava (2-4 aastat) – eelistatud on kogu piirkonda katvad tegevused (eprias)
 8. Ühisprojektide puhul peab kirjas olema projekti partneri tegevused ja rahaline/mitterahaline.
 9. Lisaks loetletule, esitab taotleja kehtivas LEADER määruses nõutud dokumendid
 10. Kasutusloa saamise ajaks peab maa sihtotstarve vastama investeeringule.

Toetuse maksimaalne suurus ja määr: 50 000 €, kuni 60%

Sihtvaldkond, kuhu strateegia meede panustab: 1A, 3A, 6A, 6B

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid ja määruse artiklid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab:

Prioriteedid 1, 3 ja 6, artiklid 17, 19, 20, 35 Antud meede vastab selgelt EAFRD prioriteedile nr 6: sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu edendamine. MAKi 2014-2020 eesmärgiks on antud valdkonnas, et maamajandus ja maapiirkonna elukeskkond on mitmekesised, pakuvad alternatiivseid tööhõivevõimalusi põllumajandusest vabanevale tööjõule ning tuginevad kohalikul ressursil ja potentsiaalil põhinevatele lahendustele. EAFRD prioriteedile nr 3: toiduahela korraldamise, sealhulgas põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise, loomade heaolu ja riskijuhtimise edendamine põllumajanduses. EAFRD prioriteedile nr 1: teadmussiirde ja innovatsiooni parandamine põllumajanduses, metsanduses ning maapiirkondades.

Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed:

Tulemusmõõdikud ja soovitud sihttasemed: toetusmeetme mõjul loodud töökohtade arv (vähemalt kolm aastat püsiv töökoht). Sihttase: 10 uut töökohta. Uute/parendatud teenuste ja toodete arv. Sihttase: 20 uut/parendatud teenust/toodet. Väljundmõõdikud ja soovitud sihttasemed: parendatud/rajatud objektide arv. Sihttase: parendatud/loodud 20 objekti.

Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid:

Taotluste hindamise aluseks on hindamiskriteeriumid, mis on olemuslikult kaheks jaotatud: 1. projekti sisuga seotud hindamiskriteeriumid (osakaal kokku 70%), sh: 1.1. vastavus VIKO strateegiale (15%); 1.2. mõju VIKO meetme eesmärgile ja indikaatorite täitmisele (25%); 1.3. koostöö ja innovaatilisus (15%); 1.4. projekti jätkusuutlikkus (15%). 2. projekti vormi ja taustaga seotud hindamiskriteeriumid (osakaal kokku 30%), sh: 2.1. projekti tegevuskava ja eelarve selgus (15%); 2.2. taotleja kogemus/pädevus ja jätkusuutlikkus (15%). [1] Täpsemalt kirjeldatakse skaalasid hindamisjuhendis. [2] Kriteeriumi puhul kehtestatakse lävend. Juhul, kui projekt saab kriteeriumi lõikes keskmiseks hindeks vähem kui 2,5, ei kuulu projekt automaatselt rahastamisele.

Turismiteenuste ja -toodete arendamine

 

Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus:

VIKO tegevuspiirkonna oluline potentsiaal peitub turismisektoris. VIKO piirkonnas on mitmeid huvipakkuvaid ning omanäolisi turismiobjekte ja aktiivse puhkuse veetmise võimalusi. Piirkonda iseloomustab ainulaadne suurtööstuslik pärand, mille võimaluste rakendamine avab kohalike turismiettevõtetele mitmeid uusi võimalusi. Piirkonnas on käivitatud turismisektoris tegutsevate organisatsioonide koostöövõrgustik SüdameTee. Peamiseks väljakutseks on olemasoleva potentsiaali võimalikult tõhus rakendamine, uute, mitmekesiste ja atraktiivsete teenuste ja toodete arendamine ning seeläbi turistide arvukuse ja külastuskestvuse pikendamine.

Strateegia meetme eesmärk:

Meetme rakendamise peamiseks eesmärgiks on tõsta tegevuspiirkonna võimekust turistide teenindamiseks. Meetme raames toetatakse nii ühisprojektide kui ka koostööprojektide elluviimist. Meede vastab maaelu arengut käsitlevale prioriteedile 6.

Toetatavad tegevused:

Investeeringud majutus- ja toitlustusasutuste ning muude turismitoodete ja -teenuste arendamisse. Investeeringud turismitaristu rajamisse/parendamisse (nt viidastamine). Investeeringut toetava tarkvara kasutusele võtmine. Investeeringut toetavate turundustegevuste teostamine.

Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. meetmes lubatud taotlejad ning dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel):

Toetuse saajad:

mikroettevõtted, kolmanda sektori organisatsioonid , kohalikud omavalitsused, VIKO.
Investeering teostatakse MTÜ Virumaa Koostöökogu (VIKO) piirkonnas.
Taotlejad ja kasusaajad tegutsevad VIKO piirkonnas.
Ettevõtjate ja ettevõtlusprojektide puhul on vajalik esitada äriplaan koos finantsprognoosidega (finantsprognoos peab vastama investeeringu objektile ja mahtudele). Taotleja võib esitada taotlusvooru kohta ühe taotluse (välja arvatud juhul, kui taotleja on VIKO).
MTÜ/SA eelmise majandusaasta tegelik tulude jaotus ning käesoleva aasta prognoos, millest nähtub avaliku sektori toetuse osakaal.(näitab ära kes on riigihankekohuslane).
MTÜ/SA liikmete/asutajate nimekiri (v.a. usulised ühendused) taotluse esitamise eelmise kuu 1. kuupäeva seisuga.
Majutusasutuse ehitamisel peab ehitusprojekt vastama majutusasutustele esitatavatele nõuetele vastavalt kehtivale seadusandlusel.
Ehitusprojektid (kui on nõutud) peavad vastama vet-ameti, terviseameti, päästeameti nõuetele.
Taotlejal on kohustus üheksa kuu jooksul deklareerida 33% investeeringutest PRIA-le (kogu projekti maksumusest 33%). *Kui selgub, et investeeringute tegemist takistavad asjaolud on aktsepteeritavad siis võib taotleja selgituse esitada ning pikendada tegevuste elluviimist 3 kuud.

Taotleja esitab vajalikud dokumendid

 1. Projektitoetuse taotluse avaldus (pria vorm, eeltäidetudvorm-e-prias);
 2. Äriplaan (koos finantsprognoosidega) (VIKO vorm),
 3. Ehitustegevuse eelarve (e-prias),
 4. Eelprojekt või põhiprojekt koos seletuskirjaga
 5. Ehitusluba või ehitisteatis
 6. Seadmete soetamisel tuleb esitada detailne eelarvevorm koos soetuse tehniliste andmetega (viko vorm)
 7. Projektijuhtimine on lubatud ainult koostööprojektide elluviimisel. (tegevusgrupi suured ülepiirkonna projektid nagu nt viidamajandus)
 8. Ühisprojektide tegevuskava (2-4 aastat) – eelistatud on kogu piirkonda katvad tegevused. Ühisprojektide puhul peab kirjas olema projekti partneri tegevused ja rahaline/mitterahaline panus.
 9. Kasutusloa saamise ajaks peab maa sihtotstarve vastama investeeringu sihtotstarbele.
 10. Koostööprojektide ja välisõppereiside elluviijaks saab olla ainult VIKO.
 11. Lisaks loetletule, esitab taotleja kehtivas LEADER määruses nõutud dokumendid .

Toetuse maksimaalne suurus ja määr: 60 000 €, kuni 60%, va VIKO poolt elluviidavad kogu piirkonda hõlmavad projektid (kuni 90%)

Sihtvaldkond, kuhu strateegia meede panustab: 6A, 6B
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid ja määruse artiklid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab:
Prioriteet 6, artiklid 17, 19, 20, 35 Antud meede vastab selgelt EAFRD prioriteedile nr 6: sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu edendamine.

Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed:

Tulemusmõõdikud ja soovitud sihttasemed: toetusmeetme mõjul loodud töökohtade arv (vähemalt kolm aastat püsiv töökoht). Sihttase: 15 uut töökohta. Ööbimiste arv piirkonnas. Sihttase: ööbimiste arv on 2020. aastaks võrreldes 2013. aastaga kasvanud 50%. Väljundmõõdikud ja soovitud sihttasemed: turistidele suunatud uute/parendatud toodete ja teenuste arv piirkonnas. Sihttase: 20 uut/parendatud teenust/toodet.

Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid:

Taotluste hindamise aluseks on hindamiskriteeriumid, mis on olemuslikult kaheks jaotatud: 1. projekti sisuga seotud hindamiskriteeriumid (osakaal kokku 70%), sh: 1.1. vastavus VIKO strateegiale (15%); 1.2. mõju VIKO meetme eesmärgile ja indikaatorite täitmisele (25%); 1.3. koostöö ja innovaatilisus (15%); 1.4. projekti jätkusuutlikkus (15%). 2. projekti vormi ja taustaga seotud hindamiskriteeriumid (osakaal kokku 30%), sh: 2.1. projekti tegevuskava ja eelarve selgus (15%); 2.2. taotleja kogemus/pädevus ja jätkusuutlikkus (15%). [1] Täpsemalt kirjeldatakse skaalasid hindamisjuhendis. [2] Kriteeriumi puhul kehtestatakse lävend. Juhul, kui projekt saab kriteeriumi lõikes keskmiseks hindeks vähem kui 2,5, ei kuulu projekt automaatselt rahastamisele.

Nutikate energialahenduste kasutusele võtmine

 

Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus:

Energiasääst on kogu maailmas muutunud üha aktuaalsemaks. Energiahindade tõus, samuti energiajulgeolek on tinginud järjest suureneva taastuvenergia lahenduste kasutusele võtmise. Lahenduste alla kuuluvad ka mitmesugused kontrollerid ja seadmed, mis aitavad energiatarbimist optimeerida. Hoolimata tehnoloogia arenemisest on aga lahendused siiski konventsionaalsetega võrreldes veel suhteliselt kallid. Samuti on elanikkonna teadlikkus nutikatest energialahendustest veel küllaltki madal.

Strateegia meetme eesmärk:

Meetme rakendamise peamiseks eesmärgiks on toetada nutikate energialahenduste laiemat kasutusele võtmist piirkonnas. Meetme raames toetatakse ka ühisprojektide elluviimist. Meede vastab maaelu arengut käsitlevatele prioriteetidele 5 ja 6.

Toetatavad tegevused:

Investeeringud taastuvenergia tootmiseks vajalike seadmete soetamiseks ja paigalduseks. Investeeringud muude keskkonnasäästlike lahenduste kasutusele võtmiseks, va hoonete soojustamine. Investeeringu objektiga seotud koolitused. Energiaaudit. Tasuvusanalüüs toetatava tegevuse kohta. Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. meetmes lubatud taotlejad ning dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel):

Toetuse saajad: mikroettevõtted, kolmanda sektori organisatsioonid, kohalikud omavalitsused, VIKO.

 • Hoonetele (millel on nõutav energiamärgis vastavalt määrusele „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele1“), kuhu seade paigaldatakse on väljastatud energiamärgis*.
 • Muude lahenduste puhul, energiaaudit** (kui seda on võimalik antud seadmele koostada) või projekt toetatava tegevuse kohta (tootmisprotsessid või muud lahendused).
 • Kui taotlus nõuab seadusest tulenevalt projekteerimist siis on taotlusele lisatud projekt.
 • Tasuvusanalüüs ***
 • Taotluses on välja toodud soetatava seadme kasulik eluiga, mis ületab tasuvusaja vähemalt 1,5 kordselt
 • Ehitusluba, kui see on seadusega nõutud või KOV-i teatis, et ei vaja ehitusluba.
 • Projektid viiakse ellu VIKO piirkonnas
 • Taotleja võib esitada taotlusvooru kohta ühe taotluse
 • Kõik nõutud dokumendid tuleb koostada vastavalt kehtivale seadusandlusele ning vastava valdkonna eksperdi (omab vastavat regisreeringut) poolt.
 • *Energiamärgis – Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele https://www.riigiteataja.ee/akt/106052015002?leiaKehtiv
 • **Energiaaudit – Energiaauditi miinimumnõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/123122016003
 • ***Tasuvusanalüüs – arvutuslik kulu – tulu analüüs mis toob välja, kas ja mil määral ületavad projekti oodatavad tulud oodatavaid kulusid. Tasuvusanalüüs võib olla eraldi dokument või sisalduda mõnes muus esitatavas dokumendis.
 • MTÜ/SA eelmise majandusaasta tegelik tulude jaotus ning käesoleva aasta prognoos, millest nähtub avaliku sektori toetuste osakaal.
 • MTÜ/SA liikmete nimekiri (v.a. usulised ühendused) taotluse esitamise eelmise kuu 1. kuupäeva seisuga.
 • Taotlejal on kohustus üheksa kuu jooksul deklareerida 33% investeeringutest PRIA-le (kogu projekti maksumusest 33%). *Kui selgub, et investeeringute tegemist takistavad asjaolud on aktsepteeritavad siis võib taotleja selgituse esitada ning pikendada tegevuste elluviimist 3 kuud.
 • Lisaks loetletule, esitab taotleja kehtivas LEADER määruses nõutud dokumendid.

Toetuse maksimaalne suurus ja määr: 25 000 €, kuni 60%

Sihtvaldkond, kuhu strateegia meede panustab: 5B, 6B
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid ja määruse artiklid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab:

Prioriteedid 5 ja 6, artiklid 14, 17, 20, 35 Antud meede vastab selgelt EAFRD prioriteedile nr 6: sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu edendamine. Meede vastab prioriteedile nr 5: ressursitõhususe edendamine ning vähese CO2- heitega ja kliimamuutuste suhtes vastupidavale majandusele ülemineku toetamine põllumajanduses ning toiduainete-ja metsandussektoris. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed: Tulemusmõõdikud ja soovitud sihttasemed: Investeeringu mõjul saavutatud energiasääst. Sihttase: energiasääst aastas 10 000 kW. Omatarbeks toodetud ja tarbitud taastuvenergia hulk. Sihttase 500 000 KW. Väljundmõõdik ja soovitud sihttase: nutikaid energialahendusi kasutavate objektide arv. Sihttase: 21 objekti.

Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid:

Taotluste hindamise aluseks on hindamiskriteeriumid, mis on olemuslikult kaheks jaotatud: 1. projekti sisuga seotud hindamiskriteeriumid (osakaal kokku 70%), sh:1.1. vastavus VIKO strateegiale (15%); 1.2. mõju VIKO meetme eesmärgile ja indikaatorite täitmisele (25%); 1.3. koostöö ja innovaatilisus (15%); 1.4. projekti jätkusuutlikkus (15%). 2. projekti vormi ja taustaga seotud hindamiskriteeriumid (osakaal kokku 30%), sh: 2.1. projekti tegevuskava ja eelarve selgus (15%); 2.2. taotleja kogemus/pädevus ja jätkusuutlikkus (15%). [1] Täpsemalt kirjeldatakse skaalasid hindamisjuhendis. [2] Kriteeriumi puhul kehtestatakse lävend. Juhul, kui projekt saab kriteeriumi lõikes keskmiseks hindeks vähem kui 2,5, ei kuulu projekt automaatselt rahastamisele.

Piirkonna kompetentside tõstmine

 

Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus:

Kolmanda sektori organisatsioonide arenguid saab VIKO tegevuspiirkonnas positiivseiks lugeda. Samas jääb nende arv 1000 elaniku kohta Eesti keskmisele näitajale alla. Lisaks investeeringutele on oluline panustada organisatsioonide oskusteabe arengusse ning seeläbi jätkusuutlikkusse rakendades seejuures VIKO piirkonna spetsiifilisi ressursse. Väljakutseks on organisatsioonide (nii kogukondlike kui ka näiteks ettevõtjate ühenduste) võimekuse kasvatamine, ettevõtlikkuse suurendamine ning teadmiste taseme tõstmine.

Strateegia meetme eesmärk:

Meetme rakendamise peamiseks eesmärgiks on tõsta kogukonna ettevõtlushoiakuid ja oskusteadmiste taset ning laiendada inimeste silmaringi. Meetme raames toetatakse nii ühisprojektide kui ka koostööprojektide elluviimist. Meede vastab maaelu arengut käsitlevatele prioriteetidele 1, 4 ja 6.

Toetatavad tegevused:

Eelistatud on kogu piirkonda katvad tegevused, sh: õppereisid ja koolitused. Koostööprojektide ja välisõppereise saab taotleda ainult VIKO. Õppeprogrammide ettevalmistamine ja läbiviimine. Keskkonnateemalised sündmused. Ökoinnovaatiliste- ja nutilahenduste väljatöötamine. Koostöö haridus- ja teadusasutustega. Uuringud ja analüüsid. Võrgustike ja koostöö arendamisega soetud tegevused ja sündmused. Tegevuste elluviimiseks vajaliku inventari soetamine. Koostööprojektide kavandamine ja elluviimine, sh rahvusvaheliselt. Ühisprojektide tegevuskava (2-4 aastat) – eelistatud on kogu piirkonda katvad tegevused. Ühisprojektide puhul peab kirjas olema projekti partneri tegevused ja rahaline/mitterahaline panus. Teadmussiirde (koolitus) projektide puhul peab koolitaja omama asjakohast pädevust teemakohase koolituse läbiviimiseks. Asjakohast pädevust hindab hindamise töögrupp.

Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. meetmes lubatud taotlejad ning dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel):

Toetuse saajad: ettevõtjad, kolmanda sektori organisatsioonid, kohalikud omavalitsused, VIKO.
Taotlejad ja kasusaajad tegutsevad MTÜ Virumaa Koostöökogu (VIKO) piirkonnas.
Investeering või tegevus jääb VIKO piirkonda. Koostööprojektide ja välisõppereiside elluviijaks saab olla vaid VIKO.
Eelistatud on kogu piirkonda katvad tegevused.
Taotleja võib esitada taotlusvooru meetmesse ühe taotluse (välja arvatud juhul, kui taotleja on VIKO. EV, MTÜ/SA esitavad eelmise majandusaasta tegeliku tulude jaotuse ning käesoleva aasta prognoosi, millest nähtub avaliku sektori toetuste osakaal.
Projektijuhtimine on lubatud ainult koostööprojektide elluviimisel. MTÜ/SA liikmete/asutajate nimekiri (v.a. usulised ühendused) taotluse esitamise eelmise kuu 1. kuupäeva seisuga.
Vabatahtlik tasustama töö päevik.
Ühisprojektide tegevuskava (2-4 aastat) – eelistatud on kogu piirkonda katvad tegevused. Ühisprojektide puhul peab kirjas olema projekti partneri tegevused ja rahaline/mitterahaline panus. Lisaks loetletule, esitab taotleja kehtivas LEADER määruses nõutud dokumendid.

Toetuse maksimaalne suurus ja määr: 15 000 €, sh võivad inventari soetamise kulud toetuse mahust moodustada kuni 20%, kuid mitte üle 2000 €. VIKO, mittetulundusühingud, sihtasutused ja omavalitsused – kuni 90%. Ettevõtted – kuni 60%.

Sihtvaldkond, kuhu strateegia meede panustab: 1A, 4A, 6B
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid ja määruse artiklid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab:

Prioriteedid 1, 4 ja 6, artiklid 14, 20, 35, 44 Antud meede vastab EAFRD prioriteedile nr 6: sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu edendamine. Täiendavalt vastab meede EAFRD prioriteedile nr 1: teadmussiirde ja innovatsiooni parandamine põllumajanduses, metsanduses ning maapiirkondades. Samuti vastab meede EAFRD prioriteedile 4: põllumajanduse ja metsandusega seotud ökosüsteemide ennistamine, säilitamine ja parandamine.

Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed:

Tulemusmõõdik: VIKO piirkonna elanike arv, kes on tegevustesse kaasatud. Sihttase: 500. Väljundmõõdikud: läbi viidud koolituste ja sündmuste arv. Sihttase: 15 koolitust/sündmust. Projektide arv, mille raames on soetatud aktiivses kasutuse olevat tegevusvarustust (spordivahendid, kunsti-, muusika vahendid, jms). Sihttase: 10 projekti. Rahvusvaheliste koostööprojektide arv. Sihttase: 5 projekti.

Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid:

Taotluste hindamise aluseks on hindamiskriteeriumid, mis on olemuslikult kaheks jaotatud: 1. projekti sisuga seotud hindamiskriteeriumid (osakaal kokku 70%), sh:1.1. vastavus VIKO strateegiale (15%); 1.2. mõju VIKO meetme eesmärgile ja indikaatorite täitmisele (25%); 1.3. koostöö ja innovaatilisus (15%); 1.4. projekti jätkusuutlikkus (15%). 2. projekti vormi ja taustaga seotud hindamiskriteeriumid (osakaal kokku 30%), sh: 2.1. projekti tegevuskava ja eelarve selgus (15%); 2.2. taotleja kogemus/pädevus ja jätkusuutlikkus (15%). [1] Täpsemalt kirjeldatakse skaalasid hindamisjuhendis. [2] Kriteeriumi puhul kehtestatakse lävend. Juhul, kui projekt saab kriteeriumi lõikes keskmiseks hindeks vähem kui 2,5, ei kuulu projekt automaatselt rahastamisele.

Noorte aktiviseerimine ja kaasamine

 

Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus:

Vähene ja kiirelt vähenev noorte osakaal on VIKO tegevuspiirkonna jaoks üheks lahendamist vajavaks põhiprobleemiks. Piirkonna jätkusuutlikkuse tagamiseks on oluline leida atraktiivseid võimalusi noortele nii töö- kui ka ettevõtja, samuti kolmanda sektori esindajana. Selleks on tarvis kujundada neis ettevõtlikkushoiakuid ning siduda neid tihedamalt oma kodukohaga.

Strateegia meetme eesmärk:

Meetme rakendamise peamiseks eesmärgiks on tõsta noorte ettevõtlushoiakuid ja oskusteadmiste taset ning laiendada nende silmaringi. Meede vastab maaelu arengut käsitlevatele prioriteetidele 1 ja 6.

Toetatavad tegevused:

Noorte laagrite, -malevate jms korraldamine ning nendega seotud kulud. Ettevõtlikkust arendavad tegevused ning nendega seotud kulud. Oskuste arendamisega seotud tegevused ning nendega seotud kulud (koolitused jms). Siseriiklike õppereisidega seotud kulud. Tegevuste elluviimiseks vajaliku inventari soetamise kulud. Võrgustike ja koostöö arendamisega soetud tegevused ja sündmused. Koostööprojektide kavandamine ja elluviimine, sh rahvusvaheliselt.

Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. meetmes lubatud taotlejad ning dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel):

Toetuse saajad: mikroettevõtted, kolmanda sektori organisatsioonid, kohalikud omavalitsused, VIKO.
Taotlejad ja kasusaajad tegutsevad VIKO piirkonnas.
Koostööprojektide ja välisõppereiside elluviijaks saab olla vaid VIKO.
Tegevuste sihtgrupiks peavad olema 7-26-aastased VIKO piirkonna elanikud, eelistatud on noorte poolt algatatud projektid.
Teadmussiirde (koolitus) projektide puhul peab koolitaja omama asjakohast pädevust teemakohase koolituse läbiviimiseks.
Asjakohast pädevust hindab hindamise töögrupp.
Taotleja võib esitada taotlusvooru meetmesse ühe taotluse (välja arvatud juhul, kui taotleja on VIKO.
Vabatahtlik tasustamata töö päevik.
Projektijuhtimine on lubatud ainult koostööprojektide elluviimisel.
MTÜ/SA eelmise majandusaasta tegelik tulude jaotus ning käesoleva aasta prognoos, millest nähtub avaliku sektori toetuste osakaal.
MTÜ/SA liikmete/asutajate nimekiri (v.a. usulised ühendused) taotluse esitamise eelmise kuu 1. kuupäeva seisuga.
Lisaks loetletule, esitab taotleja kehtivas LEADER määruses nõutud dokumendid.

Toetuse maksimaalne suurus ja määr: 15 000 €, sh investeeringud 5000 eurot. Mittetulundusühingud, sihtasutused ja omavalitsused – kuni 90 %. Ettevõtted – kuni 60 %

Sihtvaldkond, kuhu strateegia meede panustab: 1A, 6B
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid ja määruse artiklid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab:

Prioriteedid 1 ja 6, artiklid 14, 20, 35, 44 Antud meede vastab EAFRD prioriteedile nr 6: sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu edendamine.Täiendavalt vastab meede EAFRD prioriteedile nr 1: teadmussiirde ja innovatsiooni parandamine põllumajanduses, metsanduses ning maapiirkondades.

Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed:

Tulemusmõõdik: VIKO piirkonna noorte arv, kes on tegevustesse kaasatud. Sihttase: 600 noort. Väljundmõõdikud: ellu viidud noorte algatuste (laagrid, koolitused arv. Sihttase: 15 noorte algatust. Projektide arv, mille raames on soetatud aktiivses kasutuse olevat tegevusvarustust (spordi-, kunsti-, muusika vahendid, jms). Sihttase: 5 projekti.

Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid:

Taotluste hindamise aluseks on hindamiskriteeriumid, mis on olemuslikult kaheks jaotatud: 1. projekti sisuga seotud hindamiskriteeriumid (osakaal kokku 70%), sh: 1.1. vastavus VIKO strateegiale (15%); 1.2. mõju VIKO meetme eesmärgile ja indikaatorite täitmisele (25%); 1.3. koostöö ja innovaatilisus (15%); 1.4. projekti jätkusuutlikkus (15%). 2. projekti vormi ja taustaga seotud hindamiskriteeriumid (osakaal kokku 30%), sh: 2.1. projekti tegevuskava ja eelarve selgus (15%); 2.2. taotleja kogemus/pädevus ja jätkusuutlikkus (15%). [1] Täpsemalt kirjeldatakse skaalasid hindamisjuhendis. [2] Kriteeriumi puhul kehtestatakse lävend. Juhul, kui projekt saab kriteeriumi lõikes keskmiseks hindeks vähem kui 2,5, ei kuulu projekt automaatselt rahastamisele.